Nghị định 136/2007/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 136/2007/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 136/2007/NĐ-CP Về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam Số hiệu: 136/2007/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 17/08/2007 Lĩnh vực: An ninh quốc gia

Mục lục Nghị định 136/2007/NĐ-CP Về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Nghị định này quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
 • Điều 2. Công dân Việt Nam được cấp hộ chiếu quốc gia hoặc giấy tờ khác phù hợp để xuất cảnh, nhập cảnh ...
 • Điều 3. Công dân Việt Nam mang hộ chiếu quốc gia nêu tại điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định này được xuất ...
 • Chương 2: QUY ĐỊNH VỀ GIẤY TỜ CÓ GIÁ TRỊ XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH VIỆT
 • Điều 4. Các giấy tờ sau đây cấp cho công dân Việt Nam để xuất cảnh, nhập cảnh:
 • Điều 5.
 • Điều 6. Hộ chiếu ngoại giao cấp cho công dân Việt Nam thuộc diện sau đây được cơ quan có thẩm quyền của ...
 • Điều 7. Hộ chiếu công vụ cấp cho công dân Việt Nam thuộc diện sau đây, được cơ quan có thẩm quyền quy ...
 • Điều 8. Hộ chiếu phổ thông cấp cho mọi công dân Việt Nam.
 • Điều 9. Hộ chiếu thuyền viên cấp cho công dân Việt Nam là thuyền viên để xuất nhập cảnh theo tàu biển ...
 • Điều 10. Giấy thông hành biên giới và giấy thông hành nhập xuất cảnh cấp cho công dân Việt Nam qua lại ...
 • Điều 11. Giấy thông hành hồi hương cấp cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh về thường ...
 • Điều 12. Giấy thông hành cấp cho công dân Việt Nam không định cư ở nước ngoài để nhập cảnh về thường ...
 • Điều 13. Người được cấp giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản cẩn ...
 • Chương 3: QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY TỜ CÓ GIÁ TRỊ XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH VIỆT NAM
 • Điều 14.
 • Điều 15.
 • ­Điều 16.
 • Điều 17. Thủ tục, trình tự cấp hộ chiếu thuyền viên do Bộ Giao thông vận tải quy định.
 • Điều 18. Thủ tục, trình tự cấp giấy thông hành biên giới và giấy thông hành nhập xuất cảnh do Bộ Công ...
 • Điều 19. Thủ tục, trình tự cấp giấy thông hành hồi hương cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi ...
 • Điều 20. Thủ tục, trình tự cấp giấy thông hành cho công dân Việt Nam không định cư ở nước ngoài về thường ...
 • Chương 4: QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CHƯA ĐƯỢC XUẤT CẢNH, CHƯA ĐƯỢC CẤP GIẤY TỜ CÓ GIÁ TRỊ XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH ...
 • Điều 21. Công dân Việt Nam ở trong nước chưa được xuất cảnh nếu thuộc một trong những trường hợp sau ...
 • Điều 22. Thẩm quyền quyết định chưa cho công dân Việt Nam xuất cảnh :
 • Điều 23. Người Việt Nam đang ở nước ngoài chưa được cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp giấy tờ ...
 • Điều 24. Người thuộc diện nêu tại Điều 21 và Điều 23 Nghị định này chưa được cấp giấy tờ có giá trị xuất ...
 • Điều 25. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phát hiện người thuộc diện nêu tại Điều 21 và Điều 23 Nghị định ...
 • Điều 26. Bộ Công an thống nhất quản lý danh sách công dân chưa được xuất cảnh nêu tại Điều 21 Nghị định ...
 • Chương 5: QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM, THẨM QUYỀN CỦA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN
 • Điều 27. Bộ Công an là cơ quan giúp Chính phủ quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt ...
 • Điều 28. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm:
 • Điều 29. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm:
 • Điều 30. Bộ Quốc phòng (Bộ đội Biên phòng) có trách nhiệm:
 • Điều 31. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm:
 • Điều 32.
 • Chương 6: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 33. Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm các quy định của Nghị định này thì tùy theo tính chất, mức ...
 • Điều 34. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế các quy ...
 • Điều 35. Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan hướng dẫn thực hiện Nghị định này ...
 • Điều 36. Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông vận tải tổ chức việc nối mạng máy tính với Bộ Công an để truyền ...
 • Điều 37. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Bộ Giao thông vận tải quy định ...
 • Điều 38. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ...

Ngày 17/08/2007, Chính phủ ban hành Nghị định 136/2007/NĐ-CP quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Theo đó, công dân Việt Nam mang hộ chiếu quốc gia hay hộ chiếu thuyền viên; Giấy thông hành biên giới; Giấy thông hành nhập xuất cảnh; Giấy thông hành hồi hương; Giấy thông hành được xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu của Việt Nam. Đồng thời, công dân Việt Nam mang giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam không cần thị thực.

Trong đó, hộ chiếu phổ thông có giá trị không quá 10 năm; Giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh, giấy thông hành hồi hương có giá trị không quá 12 tháng; Giấy thông hành có giá trị không quá 6 tháng; Hộ chiếu thuyền viên có giá trị không quá 5 năm; Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có giá trị không quá 5 năm. Riêng chỉ có Hộ chiếu thuyền viên và hộ chiếu ngoại giao được gia hạn một lần, tối đa không quá 3 năm.

Công dân Việt Nam đang ở trong nước đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ nộp hồ sơ tại Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao hoặc tại cơ quan Ngoại vụ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của Bộ Ngoại giao. Công dân Việt Nam ở trong nước đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp, ủy thác, hay gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh.

Hộ chiếu quốc gia được sử dụng thay thế giấy chứng minh nhân dân. Hộ chiếu phổ thông cấp trong nước và cấp ở nước ngoài có hình thức và nội dung như nhau nhưng có ký hiệu riêng để thuận lợi trong quản lý.

Nghị định 136/2007/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 14/09/2007

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 136/2007/NĐ-CP để xử lý: