Thông tư liên tịch 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 68/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Công An-Bộ Quốc phòng ban hành Số hiệu: 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng Người ký: Lê Bạch Hồng, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Văn Được Ngày ban hành: 14/09/2007 Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Quốc phòng, Bảo hiểm

Mục lục Thông tư liên tịch 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 68/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Công An-Bộ Quốc phòng ban hành

 • A. CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC
 • I. CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU
 • 1. Thời gian hưởng chế độ ốm đau quy định tại
 • 2. Mức hưởng chế độ ốm đau quy định tại
 • 3. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ quỹ bảo hiểm xã hội từ trên 26 ngày liên tục trở lên ...
 • II. CHẾ ĐỘ THAI SẢN
 • 1. Chế độ thai sản được thực hiện đối với quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng ...
 • 2. Điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định tại
 • 3. Trường hợp mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai ...
 • 4. Mức hưởng chế độ thai sản
 • 5. Đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con
 • III. CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP
 • 1. Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động đối với quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ ...
 • 2. Người lao động trong các trường hợp nêu tại điểm 1 trên nhưng do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu ...
 • 3. Đối tượng và điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại
 • 4. Người lao động bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp khi thi hành nhiệm vụ được hưởng chế ...
 • 5. Đối với các trường hợp giám định lại hoặc giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động: thực ...
 • 6. Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần (Phụ lục số 3)
 • 7. Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng (Phụ lục số 4)
 • 8. Trách nhiệm của cơ quan Bảo hiểm xã hội trong việc trang cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng ...
 • 9. Chế độ đối với người lao động đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng khi ...
 • IV. CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ
 • 1. Người lao động quy định tại
 • 2. Cách tính mức lương hưu hằng tháng và mức hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu quy định tại
 • 3. Đối với người nghỉ hưu khi suy giảm khả năng lao động quy định tại
 • 4. Người lao động khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc, người lao động bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ...
 • 5. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội quy định tại như sau
 • 6. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu ...
 • 7. Trường hợp người lao động vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà ...
 • 8. Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đã chuyển sang ngạch công chức, viên chức quốc ...
 • 9. Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu nếu còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội ...
 • V. CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT
 • 1. Trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương tối thiểu chung tại thời điểm chết. Tiền lương tối thiểu chung ...
 • 2. Trợ cấp tuất hằng tháng đối với con chưa đủ 18 tuổi nếu còn đi học quy định tại là con đang học ở ...
 • 3. Đối với thân nhân hưởng trợ cấp tuất hằng tháng quy định tại bị suy giảm khả năng lao động thì phải ...
 • 4. Toàn bộ thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng nếu có thu nhập hằng tháng bằng mức lương ...
 • 5. Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu có thời gian đóng bảo hiểm xã hội nếu còn thiếu ...
 • 6. Những trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần và mức hưởng như sau
 • 7. Tiền tuất một lần đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c khoản 6 nêu trên có mức thấp ...
 • 8. Người vừa hưởng chế độ hưu trí, vừa hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng mà ...
 • 9. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để làm cơ sở tính trợ cấp tuất một lần thực hiện ...
 • B. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI
 • 1. Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại
 • 2. Mức đóng bảo hiểm xã hội một lần cho những tháng còn thiếu (không quá 6 tháng) vào quỹ hưu trí, tử ...
 • 3. Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ có ...
 • C. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • 1. Trong thời gian người lao động được cấp có thẩm quyền cho phép ra nước ngoài theo chế độ phu nhân ...
 • 2. Hạ sỹ quan, binh sỹ phục vụ có thời hạn, nhập ngũ từ 01/01/2007 trở về sau, hạ sỹ quan, binh sỹ tại ...
 • 3. Người lao động đã bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 01/01/2007 thì khi giải quyết ...
 • 4. Người lao động nghỉ hưu hưởng mức lương hưu thấp quy định tại nếu trước ngày 01/01/2007 có thời gian ...
 • 5. Những trường hợp vừa hưởng chính sách ưu đãi người có công, vừa hưởng chính sách bảo hiểm xã hội quy ...
 • 6. Người lao động bắt đầu hưởng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2007 trở đi mà chưa được thực hiện theo ...
 • 7. Việc tổ chức thực hiện nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động do Bộ Quốc phòng, Bộ Công ...
 • 8. Các trường hợp đã hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 31/12/2006 trở về trước thì vẫn thực hiện theo ...
 • 9. Đối với quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu phục viên, xuất ngũ, thôi việc về địa ...
 • 10. Người lao động đã được Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an,
 • 11. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các chế độ hướng dẫn tại Thông tư ...
 • PHỤ LỤC 1 MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP THAI SẢN
 • PHỤ LỤC 2 DANH MỤC BỆNH NGHỀ NGHIỆP
 • PHỤ LỤC 3 TRỢ CẤP TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP MỘT LẦN
 • PHỤ LỤC 4 MỨC TRỢ CẤP TAI NẠN LAO ĐỘNG BỆNH NGHỀ NGHIỆP HẰNG THÁNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH

Đang cập nhật