Quy chuẩn QCVN18:2010/BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Quy chuẩn QCVN18:2010/BTTTT

Tiêu đề: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 18:2010/BTTTT về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: QCVN18:2010/BTTTT Loại văn bản: Quy chuẩn Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: *** Ngày ban hành: 30/07/2010 Lĩnh vực: Điện - điện tử

Mục lục Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 18:2010/BTTTT về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 18:2010/BTTTT VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ THÔNG TIN    VÔ ...
 • 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1.1. Phạm vi điều chỉnh
 • 1.2. Đối tượng áp dụng
 • 1.3. Tài liệu viện dẫn
 • 1.3. Giải thích từ ngữ
 • 1.4. Các chữ viết tắt
 • 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
 • 2.1. Các giới hạn phát xạ EMC và phương pháp đo
 • 2.2. Các yêu cầu miễn nhiễm EMC và phương pháp thử
 • 3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
 • 4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 • 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Phụ lục A (Quy định) Các qui định chung về điều kiện đo thử
 • Phụ lục B (Quy định) Đánh giá chất lượng
 • Phụ lục C (Quy định) Tiêu chí chất lượng
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quy chuẩn QCVN18:2010/BTTTT để xử lý:

Tin tức về Quy chuẩn QCVN18:2010/BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quy chuẩn QCVN18:2010/BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Quy chuẩn QCVN18:2010/BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Quy chuẩn QCVN18:2010/BTTTT

Đang cập nhật