Thông tư 21/2007/TT-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 21/2007/TT-BKHCN

Tiêu đề: Thông tư 21/2007/TT-BKHCN hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: 21/2007/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Quốc Thắng Ngày ban hành: 28/09/2007 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 21/2007/TT-BKHCN hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 • I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1. Phạm vi điều chỉnh
 • 2. Đối tượng áp dụng
 • 3. Giải thích từ ngữ
 • II. HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
 • 1. Lập và phê duyệt quy hoạch tổng thể xây dựng tiêu chuẩn quốc gia
 • 2. Lập, phê duyệt kế hoạch năm năm và hằng năm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia
 • 3. Trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn quốc gia
 • 4. Trình bày, thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia và lưu trữ hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn quốc gia
 • 5. Rà soát định kỳ, sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ tiêu chuẩn quốc gia
 • 6. Ký hiệu tiêu chuẩn quốc gia
 • 7. Thông báo, xuất bản và phát hành, phổ biến tiêu chuẩn quốc gia
 • III. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA, TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ, TIÊU CHUẨN KHU VỰC VÀ TIÊU CHUẨN NƯỚC ...
 • 1. Phương thức và biện pháp áp dụng tiêu chuẩn quốc gia
 • 2. Nguyên tắc, phương thức và biện pháp áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn ...
 • IV. HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
 • 1. Yêu cầu  và căn cứ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở
 • 2. Loại và phương thức xây dựng tiêu chuẩn cơ sở
 • 3. Trình tự, thủ tục xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC I NỘI DUNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
 • PHỤ LỤC 2: MẪU KẾ HOẠCH NĂM NĂM XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
 • PHỤ LỤC 3: MẪU KẾ HOẠCH  HẰNG NĂM XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
 • PHỤ LỤC 4: MẪU DỰ ÁN XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 21/2007/TT-BKHCN để xử lý:

Tin tức về Thông tư 21/2007/TT-BKHCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 21/2007/TT-BKHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 21/2007/TT-BKHCN

Đang cập nhật