Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6099-2:2007

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6099-2:2007

Tiêu đề: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6099-2:2007 (IEC 60060-2:1994, With Amendment 1:1996) về kỹ thuật thử nghiệm điện áp cao - Phần 2: Hệ thống đo Số hiệu: TCVN6099-2:2007 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/2007 Lĩnh vực: Điện - điện tử

Mục lục Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6099-2:2007 (IEC 60060-2:1994, With Amendment 1:1996) về kỹ thuật thử nghiệm điện áp cao - Phần 2: Hệ thống đo

 • TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6099-2 : 2007 KỸ THUẬT THỬ NGHIỆM ĐIỆN ÁP CAO -  PHẦN 2: HỆ THỐNG ĐO
 • 1. Phạm vi áp dụng
 • 2. Tài liệu viện dẫn
 • 3. Định nghĩa và ký hiệu
 • 3.1. Hệ thống đo
 • 3.2. Thiết bị biến đổi
 • 3.3 hệ thống truyền dẫn
 • 3.4. dụng cụ chỉ thị hoặc ghi
 • 3.5. Hệ số thang đo
 • 3.6. Định nghĩa liên quan đến đáp ứng động của hệ thống đo
 • 3.7. Tham số đáp tuyến
 • 3.8.độ không đảm bảo do tổng e
 • 3.9. Giá trị danh định
 • 3.10. Định nghĩa liên quan đến thử nghiệm
 • 4. Qui trình hạn định và sử dụng hệ thống đo
 • 4.1. Nguyên tắc chung
 • 4.2. Chương trình thử nghiệm tính năng
 • 4.3. Chương trình kiểm tra tính năng
 • 4.4. Yêu cầu đối với hồ sơ tính năng
 • 4.5. Điều kiện làm việc
 • 5. Thử nghiệm chấp nhận trên các thành phần đối với hệ thống đo được công nhận
 • 6. Thử nghiệm tính năng trên hệ thống đo
 • 6.1. Yêu cầu chung
 • 6.2. Xác định hệ số thang đo ấn định
 • 6.3. Thử nghiệm đáp ứng động (đối với hệ thống đo xung)
 • 6.4. Thử nghiệm nhiễu (đối với hệ thống đo xung)
 • 7. Đo điện áp một chiều
 • 7.1. Yêu cầu đối với hệ thống đo được công nhận
 • 7.2. Thử nghiệm chấp nhận trên các thành phần đối với hệ thống đo được công nhận
 • 7.3. Thử nghiệm tính năng trên hệ thống đo
 • 7.4. Kiểm tra tính năng
 • 7.5. Thiết bị đo chuẩn theo IEC
 • 7.6. Đo biên độ nhấp nhô
 • 8. Đo điện áp xoay chiều
 • 8.1. Yêu cầu đối với hệ thống đo được công nhận
 • 8.2 Thử nghiệm chấp nhận trên các thành phần đối với hệ thống đo được công nhận
 • 8.3. Thử nghiệm tính năng trên hệ thống đo
 • 8.4. Kiểm tra tính năng
 • 8.5. Thiết bị đo chuẩn theo IEC
 • 9. Đo điện áp xung sét
 • 9.1. Yêu cầu đối với hệ thống đo được công nhận
 • 9.2. Thử nghiệm chấp nhận trên các thành phần đối với hệ thống đo được công nhận
 • 9.3. Thử nghiệm tính năng trên hệ thống đo
 • 9.4. Kiểm tra tính năng
 • 9.5. Thiết bị đo chuẩn theo IEC
 • 10. Đo điện áp xung đóng cắt
 • 10.1. Yêu cầu đối với hệ thống đo được công nhận
 • 10.2. Thử nghiệm chấp nhận trên các thành phần đối với hệ thống đo được công nhận
 • 10.3. Thử nghiệm tính năng trên hệ thống đo
 • 10.4. Kiểm tra tính năng
 • 10.5. Thiết bị đo chuẩn theo IEC
 • 11. Đo dòng điện xung
 • 11.1. Yêu cầu đối với hệ thống đo được công nhận
 • 11.2. Thử nghiệm chấp nhận trên các thành phần đối với hệ thống đo được công nhận
 • 11.3. Thử nghiệm tính năng trên hệ thống đo
 • 11.4. Kiểm tra tính năng
 • 12. Hệ thống đo chuẩn
 • 12.1. Yêu cầu đối với hệ thống đo chuẩn
 • 12.2. Hiệu chuẩn hệ thống đo chuẩn
 • 12.3. Khoảng cách giữa các lần chứng nhận liên tiếp hệ thống đo chuẩn
 • Phụ lục A Hệ thống công nhận
 • Phụ lục B Cấu trúc của hồ sơ tính năng
 • Phụ lục C Đo đáp tuyến bậc thang
 • Phụ lục D Độ tăng nhiệt của điện trở đo
 • Phụ lục E Hệ thống đo chuẩn và phép đo so sánh dùng cho điện áp xung –
 • Phụ lục F Tóm tắt các thử nghiệm
 • Phụ lục G Khu vực cần chú ý đặc biệt
 • Phụ lục H Qui trình đánh giá độ không đảm bảo đo của phép đo điện áp cao
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6099-2:2007 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6099-2:2007

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6099-2:2007

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6099-2:2007

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6099-2:2007

Đang cập nhật