Quy chuẩn QCVN109:2017/BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Quy chuẩn QCVN109:2017/BTTTT

Tiêu đề: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 109:2017/BTTTT về Cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Số hiệu: QCVN109:2017/BTTTT Loại văn bản: Quy chuẩn Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: *** Ngày ban hành: 04/04/2017 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 109:2017/BTTTT về Cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

 • QCVN 109:2017/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CẤU TRÚC THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU CÔNG DÂN TRAO ĐỔI VỚI ...
 • 1.QUY ĐỊNH CHUNG
 • 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
 • 3. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ
 • 4. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
 • 5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 • 6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC A Mô hình dữ liệu công dân
 • PHỤ LỤC B Quy tắc chuyển đổi từ mô hình dữ liệu công dân sang lược đồ dữ liệu công dân
 • PHỤ LỤC C Lược đồ dữ liệu công dân
 • PHỤ LỤC D Lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân
 • PHỤ LỤC Đ Minh họa thông điệp dữ liệu trao đổi
 • PHỤ LỤC E Danh mục dân tộc Việt Nam
 • PHỤ LỤC G Danh mục tôn giáo Việt Nam
 • PHỤ LỤC H Danh mục quốc gia, vùng lãnh thổ theo bảng mã alpha-2
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quy chuẩn QCVN109:2017/BTTTT để xử lý:

Tin tức về Quy chuẩn QCVN109:2017/BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quy chuẩn QCVN109:2017/BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Quy chuẩn QCVN109:2017/BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Quy chuẩn QCVN109:2017/BTTTT

Đang cập nhật