Thông tư liên tịch 2462/2007/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 2462/2007/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 2462/2007/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Kiểm toán Nhà nước - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an ban hành Số hiệu: 2462/2007/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Quốc phòng, Kiểm toán Nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ Người ký: Lê Thế Tiệm, Mai Quốc Bình, Trần Văn Tú, Dương Thanh Biểu, Phan Trung Kiên, Lê Minh Khái Ngày ban hành: 19/11/2007 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Thông tư liên tịch 2462/2007/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Kiểm toán Nhà nước - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VIỆC TRAO ĐỔI, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN, DỮ LIỆU VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM ...
 • Mục A. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1. Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng xây dựng, quản lý và sử dụng Hệ thống ...
 • 2. Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, ...
 • 3. Việc cung cấp, trao đổi thông tin, dữ liệu được thực hiện định kỳ bằng văn bản hành chính hoặc thông ...
 • 4. Các bộ, ngành có trách nhiệm cung cấp, quản lý và sử dụng thông tin về phòng, chống tham nhũng theo ...
 • Mục B. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • I. NỘI DUNG TRAO ĐỔI THÔNG TIN
 • 1. Thanh tra Chính phủ cung cấp cho Hệ thống dữ liệu chung thông tin, tài liệu sau: Báo cáo tổng hợp ...
 • 2. Bộ Quốc phòng cung cấp cho Hệ thống dữ liệu chung thông tin về số vụ án, số bị can bị khởi tố, điều ...
 • 3. Bộ Công an cung cấp cho Hệ thống dữ liệu chung thông tin về số vụ án, số bị can bị khởi tố, điều tra ...
 • 4. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cung cấp cho Hệ thống dữ liệu chung thông tin về số vụ án, số bị can ...
 • 5. Tòa án nhân dân tối cao cung cấp cho Hệ thống dữ liệu thông tin chung về số vụ án, số người bị kết ...
 • 6. Kiểm toán Nhà nước cung cấp cho Hệ thống dữ liệu chung thông tin về: Số cuộc kiểm toán đã thực hiện; ...
 • II. THỜI HẠN CUNG CẤP THÔNG TIN
 • III. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG THÔNG TIN
 • 1. Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm áp dụng các biện pháp nghiệp vụ - kỹ thuật cần thiết để bảo mật ...
 • 2. Thanh tra Chính phủ cung cấp cho Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán ...
 • 3. Ngoài các cơ quan tham gia Thông tư này, Thanh tra chính phủ có trách nhiệm chia sẻ thông tin cho ...
 • 4. Trong trường hợp Thanh tra Chính phủ sử dụng các thông tin, dữ liệu từ Hệ thống dữ liệu chung để xây ...
 • Mục C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Thanh tra Chính phủ giao Cục Chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ là đầu mối tiếp nhận, xử lý ...
 • 2. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Công ...
 • 3. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Trong quá trình thực hiện Thông tư ...
 • PHỤ LỤC 1 THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CỦA NGÀNH THANH TRA
 • PHỤ LỤC 2 KẾT QUẢ XỬ LÝ TỘI PHẠM VỀ THAM NHŨNG
 • PHỤ LỤC 3 KẾT QUẢ XỬ LÝ TỘI PHẠM VỀ THAM NHŨNG
 • PHỤ LỤC 4 KẾT QUẢ XỬ LÝ TỘI PHẠM VỀ THAM NHŨNG
 • PHỤ LỤC 5 KẾT QUẢ XỬ LÝ TỘI PHẠM VỀ THAM NHŨNG
 • PHỤ LỤC 6 KẾT QUẢ KIỂM TOÁN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 2462/2007/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 2462/2007/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 2462/2007/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 2462/2007/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 2462/2007/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA

Đang cập nhật