Thông tư 28/2005/TT-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 28/2005/TT-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư 28/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng 05 công trình thuỷ điện do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 28/2005/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng Ngày ban hành: 04/10/2005 Lĩnh vực: Lao động

Mục lục Thông tư 28/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng 05 công trình thuỷ điện do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN, VIÊN CHỨC ...
  • I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
  • II. CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG:
  • 1. Chế độ tiền lương và phụ cấp lương:
  • 2. Hệ số không ổn định sản xuất, áp dụng mức 15% lương cấp bậc, chức vụ, lương chuyên môn, nghiệp vụ ...
  • 3. Chế độ ăn giữa ca, áp dụng mức ăn giữa ca là 5.000 đồng/người/ngày. Việc tổ chức thực hiện bữa ăn ...
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
  • IV. HIỆU LỰC THI HÀNH:

Ngày 04/10/2005, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 28/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng 05 công trình thuỷ điện.

Chế độ tiền lương và phụ cấp lương:

a. Lương tối thiểu:

- Thời gian trước ngày 01 tháng 10 năm 2005, áp dụng mức tiền lương tối thiểu chung 290.000 đồng/tháng quy định tại Nghị định số 203/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004;

- Từ ngày 01 tháng 10 năm 2005 trở về sau, áp dụng mức lương tối thiểu 350.000 đồng/tháng quy định tại Nghị định 118/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005.

b. Lương cấp bậc công việc:

- Cấp bậc công việc: xác định theo từng công việc cụ thể theo định mức dự toán xây dựng cơ bản của Bộ Xây dựng ban hành;

- Lương cấp bậc công việc: được tính theo hệ số lương tương ứng cấp bậc công việc của từng công việc cụ thể theo định mức dự toán nêu trên.

c. Chế độ phụ cấp lương:

- Phụ cấp khu vực: Công trình hoặc hạng mục công trình xây dựng nằm trên địa bàn (huyện, xã) nào thì được tính mức phụ cấp khu vực quy định cho địa bàn đó;

- Phụ cấp thu hút, áp dụng mức 30% lương cấp bậc, chức vụ, lương chuyên môn, nghiệp vụ.

- Phụ cấp lưu động, áp dụng mức 0,4 tính trên mức lương tối thiểu chung.

d. Lương cấp bậc công việc và các khoản phụ cấp lương tại điểm b, c nêu trên được tính như sau:

- Đối với khối lượng xây lắp đã thực hiện trước ngày 01 tháng 10 năm 2004 kể cả tiền lương, phụ cấp lương của công nhân, nhân viên, viên chức khảo sát, thiết kế, tư vấn, áp dụng theo thang lương A6, nhóm IV ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993; các chế độ phụ cấp lương theo Thông tư Liên tịch số 03/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN ngày 18 tháng 01 năm 2001 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực; Thông tư số 16/LĐTBXH-TT và 19/LĐTBXH-TT ngày 02 tháng 6 năm 1993 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút và phụ cấp lưu động.

- Đối với khối lượng xây lắp thực hiện từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 trở về sau kể cả tiền lương, phụ cấp lương của công nhân, nhân viên, viên chức khảo sát, thiết kế, tư vấn, áp dụng theo thang lương A.1.8, nhóm III ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004; các chế độ phụ cấp lương theo Thông tư Liên tịch số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC và 11/2005/TTLT–BNV–BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút và phụ cấp khu vực; Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty nhà nước.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 28/2005/TT-BLĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Thông tư 28/2005/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 28/2005/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 28/2005/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 28/2005/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật