• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


Văn bản pháp luật về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

 

Công văn 01/CP-KTTH năm 2017 đính chính sai sót tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt kèm theo Nghị định 126/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 01/CP-KTTH
Bản Tiếng Việt

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CP-KTTH
V/v đính chính sai sót tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định số 126/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Do sơ suất kỹ thuật, xin đính chính 01 sai sót tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-n Độ giai đoạn 2016 - 2018 ban hành kèm theo Nghị định số 126/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ như sau:

Tại trang 149, hàng thứ 8 từ dưới lên của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định số 126/2016/NĐ-CP viết là:

Mã hàng

Tên gi, mô tả hàng hóa

Thuế suất AIFTA (%)

01/9/2016

2017

2018

3926.90.99.10

- - - - Loại khác

17,5

17

17

Nay xin sửa lại là:

Mã hàng

Tên gi, mô tả hàng hóa

Thuế suất AIFTA (%)

01/9/2016

2017

2018

3926.90.99.90

- - - - Loại khác

26,5

26

25,5

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng d
ân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan
trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
TUQ.
THỦ TƯỚNG
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI
CHÍNH
Đinh Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/CP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 06/01/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/01/2017   Số công báo: Từ số 71 đến số 72
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 01/CP-KTTH

448

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
337110