• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 100/TCHQ-TXNK năm 2015 về nợ thuế do sáp nhập doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 100/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 100/TCHQ-TXNK
V/v nợ thuế do sáp nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi;
- Tổng công ty Hợp tác kinh tế.
(187 Nguyễn Du, Tp. Vinh, Nghệ An)

 

Trả lời công văn số 1311/HQNg-NV ngày 24/12/2014, số 1283/HQQNg-NV ngày 17/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi và công văn số 807/TCT-PTC ngày 26/11/2014 của Tổng công ty Hợp tác kinh tế về việc đề nghị xóa nợ tiền thuế của Công ty Lam Hồng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trường hợp nợ thuế của Công ty Lam Hồng tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi do gian lận nhãn mác và sử dụng C/O giả để nhập khẩu lô hàng xe gắn máy dạng CKD nên đã bị truy thu thuế nhập khẩu theo mức thuế suất thông thường số tiền là 2.714.474.288 đồng là đúng qui định và không thuộc đối tượng xóa nợ thuế.

2. Theo báo cáo của Tổng công ty Hợp tác kinh tế tại công văn số 807/TCT-PTC ngày 26/11/2014 thì Công ty Lam Hồng đã sáp nhập vào Tổng công ty Hợp tác kinh tế.

Căn cứ Điều 55 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 qui định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp như sau:

“Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách và các doanh nghiệp mỗi được thành lập từ doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Việc tổ chức lại doanh nghiệp không làm thay đổi thời hạn nộp thuế của doanh nghiệp bị tổ chức lại. Trường hợp doanh nghiệp được tổ chức lại hoặc các doanh nghiệp thành lập mới không nộp thuế đầy đủ theo thời hạn nộp thuế đã quy định thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ qui định dẫn trên, Tổng công ty hợp tác Kinh tế có trách nhiệm nộp khoản tiền thuế còn nợ tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi của Công ty Lam Hồng. Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi đôn đốc Tổng công ty Hợp tác kinh tế khẩn trương nộp khoản tiền thuế còn nợ nêu trên vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi, Tổng công ty Hợp tác kinh tế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để B/cáo);
- Lưu: VT, TXNK, Tĩnh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Điều 55. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp bị chia có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi thực hiện chia doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp bị chia chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì các doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bị chia có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

2. Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách và các doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

3. Doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi chuyển đổi; trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp chuyển đổi có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

4. Việc tổ chức lại doanh nghiệp không làm thay đổi thời hạn nộp thuế của doanh nghiệp bị tổ chức lại. Trường hợp doanh nghiệp được tổ chức lại hoặc các doanh nghiệp thành lập mới không nộp thuế đầy đủ theo thời hạn nộp thuế đã quy định thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 100/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 08/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 100/TCHQ-TXNK

166

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262663