• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh


Văn bản pháp luật về Chứng chỉ hành nghề

 

Công văn 10028/VPCP-KGVX năm 2015 về cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10028/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10028/VPCP-KGVX
V/v cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Y tế.

Xét đề nghị của Bộ Y tế (văn bản số 1006/BC-BYT ngày 09 tháng 11 năm 2015, đến Văn phòng Chính phủ ngày 18 tháng 11 năm 2015) về cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước có tên gọi chưa được quy định tại Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế căn cứ vào Điểm K, Khoản 1, Điều 41 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác) để cấp, chỉ đạo cấp giấy phép hoạt động đối với các cơ sở này theo các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh tương ứng.

2. Đối với yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật, bảo vệ môi trường của trạm y tế cấp xã và các loại hình tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác, Bộ Y tế căn cứ thẩm quyền, trách nhiệm quy định tại Điều 43 Luật Khám bệnh, chữa bệnh và quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Y tế triển khai thực hiện phù hợp với thực tế của từng địa phương để cấp chứng ch hành nghề và giấy phép hoạt động.

3. Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương khẩn trương thực hiện việc cấp chứng chhành nghề và giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm hoạt động của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo đúng lộ trình quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Thủ tướng, các Phó TTg CP;
- Bộ Quốc phòng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý TTg, các Vụ: PL, V.III, TKBT, Cng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), T.Y.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Điều 41. Các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:
...

k) Các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 43. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Đáp ứng các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

b) Có đủ người hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn;

c) Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 36 tháng.

2. Trường hợp đăng ký thành lập phóng khám chuyên khoa hoặc bác sỹ gia đình thì ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người đứng đầu cơ sở phải là người hành nghề có bằng cấp chuyên môn phù hợp với loại hình hành nghề.

3. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết điều kiện cấp giấy phép hoạt động quy định tại Điều này đối với từng hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo thẩm quyền quản lý.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10028/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 30/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết

Ngày 30/11/2015, VPCP đã ban hành Công văn 10028/VPCP-KGVX cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước.

Xét đề nghị của Bộ Y tế, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Bộ Y tế căn cứ vào Điểm k, Khoản 1, Điều 41 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh để cấp, chỉ đạo cấp giấy phép hoạt động đối với các cơ sở này theo các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh tương ứng.

- Bộ Y tế căn cứ thẩm quyền, trách nhiệm quy định tại Điều 43 Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Y tế triển khai thực hiện phù hợp với thực tế của từng địa phương để cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động.

- Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương khẩn trương thực hiện việc cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm hoạt động của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo đúng lộ trình quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Từ khóa: Công văn 10028/VPCP-KGVX

2.729

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
296915