• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 10034/CT-TTHT năm 2013 hóa đơn, chứng từ hoàn trả phí bảo hiểm do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 10034/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10034/CT-TTHT
V/v Hóa đơn, chứng từ hoàn trả phí bảo hiểm

TP. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Zwilling J.A Henckels (Việt Nam)
Địa chỉ: R4 - 95 Hưng Phước 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7
MST: 0303940066

Trả lời văn bản ngày 29/10/2013 của Công ty về hóa đơn, chứng từ hoàn trả phí bảo hiểm, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm đ Khoản 2, Điều 9 Thông tư số 09/2011/TT - BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm:

“ Đối với trường hợp hoàn trả phí bảo hiểm và giảm hoa hồng môi giới bảo hiểm:

Trường hợp khách hàng tham gia bảo hiểm là tổ chức kinh doanh, khi hoàn trả phí bảo hiểm (một phần hoặc toàn bộ), doanh nghiệp bảo hiểm yêu cầu tổ chức tham gia bảo hiểm lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ số tiền phí bảo hiểm do công ty bảo hiểm hoàn trả, tiền thuế GTGT, lý do hoàn trả phí bảo hiểm. Hóa đơn này là căn cứ để doanh nghiệp bảo hiểm điều chỉnh doanh số bán, số thuế GTGT đầu ra, tổ chức tham gia bảo hiểm điều chỉnh chi phí mua bảo hiểm, số thuế GTGT đã kê khai hoặc đã khấu trừ.

Trường hợp khách hàng tham gia bảo hiểm là đối tượng không có hóa đơn GTGT, khi hoàn trả tiền phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và khách hàng tham gia bảo hiểm phải lập biên bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ số tiền phí bảo hiểm được hoàn trả (không bao gồm thuế GTGT), số tiền thuế GTGT theo hóa đơn thu phí bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm đã thu (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do hoàn trả phí bảo hiểm. Biên bản này được lưu giữ cùng với hóa đơn thu phí bảo hiểm để làm căn cứ điều chỉnh kê khai doanh thu, thuế GTGT của doanh nghiệp bảo hiểm. Trường hợp khách hàng không cung cấp được hóa đơn thu phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm căn cứ vào hóa đơn lưu tại doanh nghiệp và biên bản hoặc văn bản thỏa thuận để thực hiện hoàn trả số tiền phí bảo hiểm chưa bao gồm thuế GTGT.

Trường hợp giảm hoa hồng môi giới bảo hiểm thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản pháp luật liên quan ”.

Trường hợp Công ty ký hợp đồng với Công ty Bảo Việt Sài Gòn mua bảo hiểm cho nhân viên, Công ty Bảo Hiểm đã lập hóa đơn thu phí bảo hiểm, sau đó phát hiện những điều khoản trong hợp đồng không thỏa đáng với những điều kiện đã được đồng ý trước đó, hai bên đồng ý hủy hợp đồng, bên bảo hiểm đồng ý hoàn trả số tiền còn lại thì khi nhận lại phí bảo hiểm trả lại Công ty phải lập hóa đơn trả lại cho Công ty Bảo Hiểm theo quy định nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Phòng Pháp chế
- Phòng KTT 2
- Lưu: (TTHT,HC)
3005 - 298754/13 mthu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10034/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 03/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10034/CT-TTHT

265

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250332