• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 10086/TCHQ-TXNK năm 2014 về đơn vị tính mặt hàng cát nhiễm mặn xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 10086/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10086/TCHQ-TXNK
V/v đơn vị tính mặt hàng cát nhiễm mặn xuất khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

Trả lời công văn số 737/HQQB-NV ngày 29/7/2014 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc khai đơn vị tính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu về nguyên tắc phải thực hiện theo đơn vị tính quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính. Trường hợp Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Linh Thành không sử dụng đơn vị tính theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam mà sử dụng đơn vị tính theo công văn số 119/BXD-VLXD ngày 20/1/2014, số 1444/BXD-VLXD ngày 26/6/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn thì đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, Công ty được sử dụng đơn vị tính mặt hàng cát nhiễm mặn xuất khẩu là “m3”. Việc sử dụng đơn vị tính này phải thống nhất trong hồ sơ hải quan, phù hợp với đơn vị tính trên văn bản cho phép xuất khẩu, không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp, đồng thời đảm bảo cơ sở để cơ quan hải quan kiểm tra khi có yêu cầu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10086/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 12/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10086/TCHQ-TXNK

123

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243826