• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật thủy sản

 

Công văn 1015/QLCL-TTPC năm 2014 rà soát văn bản quy phạm pháp luật với quy định của Hiến pháp do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Tải về Công văn 1015/QLCL-TTPC
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1015 /QLCL-TTPC
V/v rà soát các văn bản QPPL với các quy định của Hiến pháp

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Pháp chế)

Thực hiện văn bản số 1593/BNN-PC ngày 26/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn cách thức thực hiện rà soát văn bản QPPL với các quy định của Hiến pháp, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản báo cáo theo mẫu hướng dẫn như sau:

I. Qúa trình tổ chức thực hiện.

1. Phối kết hợp việc rà soát các văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực ATTP nông lâm thủy sản và rà soát các văn bản quy phạm pháp luật với quy định của Hiến pháp, ngày 04/4/2014, Cục đã ban hành Quyết định 130/QĐ-QLCL phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện rà soát văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực ATTP; ngày 10/4/2014, Cục trưởng ban hành Quyết định 142/QĐ-QLCL thành lập Tổ công tác rà soát văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực ATTP nông lâm thủy sản.

2. Theo kế hoạch đã được Cục trưởng phê duyệt, Tổ công tác rà soát đã tập hợp, hệ thống hóa các văn bản QPPL về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản.

3. Tổ công tác rà soát tiến hành thực hiện rà soát các văn bản QPPL đã được tổng hợp, hệ thống hóa, đối chiếu với các quy định của Hiến pháp, kết quả rà soát được Lãnh đạo Cục phụ trách lĩnh vực xem xét, có ý kiến trước khi trình Cục trưởng phê duyệt.

II. Kết quả rà soát.

1. Tổng số văn bản QPPL thuộc trách nhiệm rà soát: 143 văn bản (Phụ lục I);

2. Tổng số văn bản QPPL có nội dung trái với quy định của Hiến pháp cần phải dừng thi hành: Không (Phụ lục II);

3. Tổng số văn bản QPPL cần sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ, thay thế hoặc ban hành mới đảm bảo phù hợp với quy định của Hiến pháp: Không (Phụ lục III).

Kính chuyển Vụ Pháp chế tổng hợp báo cáo Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTPC

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

PHỤ LỤC I:

DANH MỤC VĂN BẢN RÀ SOÁT TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

1. DANH MỤC VĂN BẢN CÓ NGUỒN GỐC THỦY SẢN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung của văn bản

1

Luật

55/2010/QH12, ngày 17 tháng 06 năm 2010

An toàn thực phẩm

2

Luật

05/2007/QH12, ngày 21/11/2007

Chất lượng sản phẩm hàng hóa

3

Luật

17/2003/QH11 Ngày 26/11/2003

Luật Thủy sản

4

Pháp lệnh

18/2004/PL-UBTVQH11, ngày 29/4/2004

Pháp lệnh thú y

5

Nghị định

38/2012/NĐ-CP, ngày 25 tháng 4 năm 2012

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

6

Nghị định

127/2007/NĐ-CP, ngày 01 tháng 8 năm 2007

Quy định chi tiết về một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn

7

Nghị định

132/2008/NĐ-CP, ngày 31 tháng 12 năm 2008

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

8

Nghị định

33/2005/NĐ-CP, ngày 15/3/2005

Quy định chi tiết hành một số điều của Pháp lệnh Thú y

9

Nghị định

119/2008/NĐ-CP, ngày 28/11/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y

10

Nghị định

98/2011/NĐ-CP, ngày 26/10/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định về nông nghiệp

11

Nghị định

27/2005/NĐ-CP Ngày 8/3/2005

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thủy sản;

12

Nghị định

59/2005/NĐ-CP ngày 4/5/2005

Về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

13

Nghị định

14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

14

Nghị định

53/2012/NĐ-CP, ngày 20/6/2012

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thuỷ sản

15

Nghị định

187/2013/NĐ-CP, Ngày 20/11/2013

Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài

16

Quyết định

50/2006/QĐ-TTg, Ngày 7/3/2006

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng

17

Quyết định

130/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008

Quyết định số 130/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008 Ban hành Quy chế kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thuỷ sản nuôi

18

Quyết định

131/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008

Quyết định số 131/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008 Ban hành Quy chế Kiểm soát vệ sinh an toàn trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ

19

Thông tư

48/2013/TT-BNNPTNT, ngày 12/11/2013

Kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu

20

Thông tư

25/2010/TT –BNNPTNT ngày 08/4/2010

Hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu.

21

Thông tư

51/2010/TT- BNNPTNT, ngày 08/9/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 và Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010

22

Thông tư

03/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/01/2011

Quy định về truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thuỷ sản

23

Thông tư

61/2012/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2012

Quy định giám sát an toàn thực phẩm thủy sản sau thu hoạch

24

Thông tư

14/2011/TT-BNNPTNT, Ngày 29/3/2011

Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

25

Thông tư

53/2011/TT-BNNPTNT ngày 2/8/2011

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

26

Thông tư

01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/1/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản và thay thế một số biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011

27

Thông tư

35/2012/TT-BNNPTNT ngày 27/7/2012

Bổ sung Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

28

Thông tư

02/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/1/2013

Quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối

29

Thông tư

55/2012/TT-BNNPTNT, ngày 21/10/2012

Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

30

Thông tư

06/2010/TT–BNNPTNT, ngày 02/02/ 2010

Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản

31

Thông tư

41/2010/TT-BNNPTNT, ngày 5/7/2010

Qui định việc kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản

32

Thông tư

43/2010/TT–BNNPTNT, ngày 14/7/2010

Sửa đổi, bổ sung Điều 16 và Điều 17 của Thông tư số 06/TT-BNN-NNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản

33

Thông tư

56/2011/TT-BNNPTNT, ngày 16/8/2011

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Quản lý nhà nước về thú y thủy sản

34

Thông tư

88/2011/TT-BNNPTNT, ngày 28/12/2011

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

35

Thông tư

02/2006/TT-BTS, Ngày 20/3/2006

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản

36

Thông tư

44/2010/TT-BNNPTNT, ngày 22/7/2010

Quy định điều kiện cơ sở, vùng nuôi cá tra thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

37

Thông tư

45/2010/TT-BNNPTNT, ngày 22/7/2010

Quy định điều kiện cơ sở, vùng nuôi tôm sú, tôm chân trắng thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

38

Thông tư

28/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/4/2011

Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu

39

Thông tư

50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009

Ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ NN và PTNT

40

Thông tư

50/2010/TT – BNNPTNT ngày 30/8/2010

Sửa đổi, bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo thông tư số 50/2009/TT –BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

41

Thông tư

44/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/06/2011

Bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

42

Thông tư

47/2010/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Quyết định 71/2007/QĐ-BNN ngày 06/8/2007; Quyết định 98/2007/QĐ-BNN ngày 03/12/2007; Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 và Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010.

43

Thông tư

23/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/10/2010

44

Thông tư

75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011

Quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

45

Thông tư

36/2009/BNNPTNT, ngày 17/6/2009

Quy định về phòng chống dịch bệnh cho động vật thủy sản

46

Thông tư

52/2011/TT-BNNPTNT, ngày 28/7/2011

Quy định các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi

47

Thông tư liên tịch

13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT, ngày 09 tháng 04 năm 2014

Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

2. DANH MỤC VĂN BẢN CÓ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT

TT

Loại văn bản

Số, ký hiệu VB

Năm ban hành

Tên văn bản

1

Luật

55/2010/QH12, ngày 17 tháng 06 năm 2010

1/7/2011

Luật An toàn thực phẩm

2

Nghị định

38/2012/NĐ-CP

11/6/2012

Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

3

Pháp lệnh

18/2004/PL-UBTVQH11

29/04/2004

Pháp lệnh Thú y

4

Nghị định

33/2005/NĐ-CP

15/3/2005

Quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh thú y

5

Pháp lệnh

16/2004/PL-UBTVQH11

24/3/2004

Pháp lệnh Giống vật nuôi

6

Nghị định

08/2010/NĐ-CP

5/2/2010

Nghị định của Chính phủ về Quản lý thức ăn chăn nuôi

7

Luật

Số: 05/2007/QH12

01/7/2008

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

8

Quyết định

17/2007/QĐ-BNN

27/2/2007

Quy định về điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thuỷ cầm

9

Thông tư

04/2010/TT-BNNPTNT

15/01/2010

Ban Hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện trại chăn nuôi lợn, trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học

10

Thông tư

08/2010/TT-BNNPTNT

11/2/2010

Quy định điều kiện đối với tổ chức chứng nhận VietGAP trong chăn nuôi bò sữa, lợn, gia cầm và ong

11

Thông tư

19/2011/TT-BNNPTNT

06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010

12

Thông tư

41/2012/TT-BNNPTNT

15/08/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi

13

Thông tư

18/2013/TT-BNNPTNT

14/3/2013

Ban hành Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

14

Thông tư

60/2008/TT-BNN

15/5/2008

Sửa đổi Thông tư 92/2007/TT-BNN hướng dẫn Quyết định 1405/QĐ-TTg về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thuỷ cầm do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành

15

Thông tư

31/2013/TT-BNNPTNT

12/06/2013

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định lợn giống

16

Quyết định

3762/QĐ-BNN-CN

28/11/2008

Quản lý chất Melamine trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản

17

Quyết định

4015/QĐ-BNN-CN

17/12/2008

Tạm thời chỉ định phòng thử nghiệm, phân tích chất melamine trong nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản

18

Quyết định

44/QÐ-CN-TACN

24/3/2009

Về việc Chỉ định phòng thử nghiệm kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi

19

Quyết định

54/QĐ-CN-GSL

13 /4/2009

Về việc công nhận tiến bộ kỹ Thuật cho sản phẩm khoáng KL01 (công thức số 3 và số 4) dùng làm thức ăn cho bò

20

Quyết định

168 /QÐ-CN-TĂCN

04/08/2009

Chỉ định phòng thử nghiệm kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi

21

Thông tư

81/2009/TT-BNNPTNT

25/12/2009

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

22

Thông tư

66/2011/TT-BNNPTNT

10/10/2011

Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi

23

Thông tư

81/2011/TT-BNNPTNT

01/12/2011

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 36 Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011

24

Thông tư

61/2011/TT-BNNPTNT

12/9/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi

25

Thông tư

57/2012/TT-BNNPTNT

07/11/2012

quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta - agonist trong chăn nuôi

26

Thông tư

23/2012/TT-BNNPTNT

18/6/2012

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư số 81/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009

27

Thông tư

26/2012/TT-BNNPTNT

25/6/2012

Ban hành Danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam

28

Thông tư

51/2009/TT-BNNPTNT

21/08/2009

Thông tư quy định kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y, thú y thuỷ sản

29

Thông tư

07/2012/TT-BNNPTNT

13/2/2012

Quy định thủ tục đăng ký kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP)

30

Thông tư

08/2012/TT-BNNPTNN

13/02/2012

Quy định thủ tục đăng ký sản xuất gia công thuốc thú y

31

Thông tư

25/2012/TT-BNNPTNT

22/06/2012

Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

32

Thông tư

28/2013/TT-BNNPTNT

31/5/2013

Ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam; Danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

33

Thông tư

37/2006/TT-BNN

16/05/2006

Hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y

34

Quyết định

63/2005/QĐ-BNN

13/10/2005

Ban hành quy định về tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho gia súc gia cầm

35

Quyết định

64/2005/QĐ-BNN

13/10/2005

Ban hành Danh mục các bệnh phải công bố dịch, các bệnh nguy hiểm của động vật; các bệnh phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc

36

Thông tư

69/2005/TT-BNN

07/11/2005

Hướng dẫn thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm (H5N1) ở gia cầm

37

Thông tư

84/2005/TT-BNN

23/12/2005

Hướng dẫn tổ chức lại chăn nuôi thủy cầm để phòng chống dịch cúm gia cầm (H5N1).

38

Quyết định

38/2006/QĐ-BNN

16/5/2006

Ban hành quy định phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc

39

Quyết định

15/2006/QĐ-BNN

08/3/2006

Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y.

40

Thông tư

11/2009/TT-BNN

04/3/2009

Sửa đổi bổ sung một số điều về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vạt; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo QĐ số 15/2006/QĐ-BNN

41

Thông tư

57/2011/TT-BNNPTNT

23/08/2011

Bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2006/QĐ–BNN ngày 08/3/2006 quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y

42

Thông tư

22/2009/TT-BNN

28/04/2009

Thông tư hướng dẫn yêu cầu về giống vật nuôi, kiểm dịch vận chuyển giống vật nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh phát triển trăn nuôi

43

Thông tư

23/2009/TT-BNN

29/04/2009

Ban hành quy định kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y đối với sản xuất, kinh doanh mật ong

44

Thông tư

30/2009/TT-BNN

04/06/2009

Quy định kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y đối với sản xuất, kinh doanh sản phẩm động vật, giết mổ động vật sử dụng làm thực phẩm

45

Thông tư

60/2010/TT-BNNPTNT

25/10/2010

Điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ lợn

46

Thông tư

61/2010/TT-BNNPTNT

25/10/2010

Điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ gia cầm

47

Thông tư

66/2009/TT-BNNPTNT

13/10/2009

Ban hành 03 QCKT quốc gia lĩnh vực Thú y:

1. Quy chuẩn lấy mẫu thuốc thú y kiểm tra chất lượng.

Ký hiệu: QCVN 01 - 03: 2009/BNNPTNT

2. Quy chuẩn lấy và bảo quản mẫu thịt tươi từ các cơ sở giết mổ và kinh doanh thịt để kiểm tra vi sinh vật.

Ký hiệu: QCVN 01 - 04: 2009/BNNPTNT

3. Quy chuẩn yêu cầu vệ sinh cơ sở đóng gói thịt gia súc, gia cầm tươi sống.

Ký hiệu: QCVN 01 - 05: 2009/BNNPTNT

48

Thông tư

31/2010/TT-BNNPTNT

24/5/2010

Ban hành 02 QCKT quốc gia lĩnh vực Thú y:

1. Quy chuẩn về quản lý chất thải trong cơ sở chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật.

Ký hiệu: QCVN 01 - 24: 2010/BNNPTNT

2. Quy chuẩn về quản lý chất thải trong cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm.

Ký hiệu: QCVN 01 - 25: 2010/BNNPTNT

49

Thông tư

33/2011/TT-BNNPTNT

06/5/2011

Ban hành 04 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

1. Quy chuẩn về vệ sinh nước dùng trong chăn nuôi.

Ký hiệu: QCVN 01 - 39: 2011/BNNPTNT

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh thú y cơ sở kinh doanh thuốc thú y.

Ký hiệu: QCVN 01 - 40: 2011/BNNPTNT

3. Quy chuẩn về yêu cầu xử lý vệ sinh đối với việc tiêu huỷ động vật và sản phẩm động vật.

Ký hiệu: QCVN 01 - 41: 2011/BNNPTNT

4. Quy chuẩn về điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y.

Ký hiệu: QCVN 01 - 42: 2011/BNNPTNT

50

Thông tư

30/2012/TT-BNNPTNT

03/7/2012

Ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

1. Quy chuẩn về điều kiện vệ sinh thú y khu cách ly kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật. Ký hiệu: QCVN 01 - 99: 2012/BNNPTNT

2. Quy chuẩn về yêu cầu chung về vệ sinh thú y trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tươi sống và sơ chế. Ký hiệu: QCVN 01 - 100: 2012/BNNPTNT

51

Thông tư

14/2011/TT-BNNPTNT

29/3/2011

Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ cở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

52

Thông tư

25 /2010/TT-BNNPTNT

08/04/2010

Hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu

3. DANH MỤC VĂN BẢN CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

1

Pháp lệnh

PL36-2001-UBTVQH, ngày 8/8/2001

Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

01/01/2002

 

2

Pháp lệnh

15/2004/PL-UBTVQH11

Pháp lệnh giống cây trồng

01/07/2004

 

3

Luật

Số: 05/2007/QH12, ngày

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

1/7/2008

 

4

Luật

Luật số: 41/2013/QH13; ngày 25 tháng 11 năm 2013

Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

01/01/2015

 

5

Luật

Số: 55/2010/QH12, ngày 17 tháng 06 năm 2010

An toàn thực phẩm

01/7/2011

 

6

Nghị định

132/2008/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng, hàng hóa

 

 

7

Nghị định

38/2012/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

11/6/2012

 

8

Nghị định

02/2007/NĐ-CP, ngày 05/01/2007

Về kiểm dịch thực vật

02/02/2007

 

9

Nghị định

202/2013/NĐ-CP

Quản lý phân bón

27/11/2013

 

10

Quyết định

10/2010/QĐ-TTg, ngày 10/02/2010

Quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu

01/5/2010

 

11

Thông tư

77/2009/TT-BNNPTNT, ngày 10/12/2009

Quy định kiểm tra nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu

24/01/2010

Hết hiệu lực một phần

12

Thông tư

63/2010/TT-BNNPTNT, ngày 01/11/2010

Hướng dẫn quy định cấp CSF đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn

16/12/2010

Hết hiệu lực một phần

14

Thông tư

14/2011/TT-BNNPTNT, ngày 29/3/2011

Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ cở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

13/5/2011

Hết hiệu lực một phần

15

Thông tư

53/2011/TT-BNNPTNT, ngày 02/8/2011

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

17/9/2011

Hết hiệu lực một phần

16

Thông tư

85/2011/TT-BNNPTNT, 14/12/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2007 Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 6/10/2008 Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

28/01/2012

 

17

Thông tư

79/2011/TT-BNNPTNT

Quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

29/12/2011

 

18

Thông tư

14/2012/TT-BNNPTNT, ngày 27/3/2012

Hướng dẫn hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật

21/5/2013

Hết hiệu lực một phần

19

Thông tư

65/2012/TT-BNNPTNT, ngày 26/12/2012

Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật

11/2/2013

 

20

Thông tư

01/2013/TT-BNNPTNT, ngày 04/01/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011

17/02/2013

 

21

Thông tư

35/2012/TT-BNNPTNT, ngày 27/7/2012

Bổ sung Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/03/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

10/9/2012

 

22

Thông tư

39/2012/TT-BNNPTNT, ngày 13/8/2012

Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

27/9/2012

 

23

Thông tư

40/2012/TT-BNNPTNT, ngày 15/8/2012

Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

29/9/2012

 

24

Thông tư

03/2013/TT-BNNPTNT, ngày 11/01/2013

Quản lý thuốc bảo vệ thực vật

25/02/2013

 

25

Thông tư

14 /2013/TT-BNNPTNT, ngày 25/02/2013

Quy định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

11/4/2013

 

26

Thông tư

48/2012/TT-BNNPTNT

Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

10/11/2012

 

27

Thông tư

53/2012/TT-BNNPTNT

Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

12/12/2012

 

28

Thông tư

59/2012/TT-BNNPTNT

Quy định về quản lý, sản xuất rau, quả và chè an toàn

24/12/2012

 

29

Thông tư

05/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/01/2010

Hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản trước khi đưa ra thị trường.

8/3/2010

 

30

Quyết định

95/2007/QĐ-BNN

Ban hành Quy định về công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới.

22/12/2007

 

31

Quyết định

35/2008/QĐ-BNN

Ban hành Quy định về quản lý sản xuất giống cây trồng nông hộ.

06/03/2008

 

32

Thông tư

74/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011

Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn

15/12/2011

 

33

Thông tư

01/2013/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản và thay thế một số biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011

17/02/2013

 

34

Thông tư

13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2011

Hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

01/7/2011

Hết hiệu lực một phần

35

Thông tư

55/2012/TT-BNNPTNT, ngày 21/10/2012

Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15/12/2012

 

36

Thông tư

05/2013/TT-BNNPTNT ngày 21/1/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2011 hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

01/7/2013

 

4. DANH MỤC VĂN BẢN TRONG LĨNH VỰC KIỂM NGHIỆM

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung của văn bản

1

Luật

55/2010/QH12, ngày 17 tháng 06 năm 2010

An toàn thực phẩm

2

Luật

68/2006/QH11, ngày 29/6/2006

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

3

Nghị định

127/2007/NĐ-CP, ngày 01 tháng 8 năm 2007

Quy định chi tiết về một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn

4

Thông tư liên tịch

20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 1/8/2013

Quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước

5

Thông tư

54/2011/TT-BNNPTNT ngày 1/8/2011

Quy định về yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối

6

Thông tư

107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012

Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản

7

Thông tư liên tịch

13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT, ngày 09 tháng 04 năm 2014

Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

8

Tiêu chuẩn

TCVN ISO/IEC 17025: 2007

Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn

 

PHỤ LỤC II:

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL CÓ NỘI DUNG, QUY ĐỊNH TRÁI VỚI HIẾN PHÁP CẦN DỪNG THI HÀNH

Stt

Tên văn bản

Nội dung, quy định trái hiến pháp cần dừng thi hành (Điều, Khoản)

Lý do trái với Hiến pháp cần dừng thi hành

Cơ quan/đơn vị chủ trì thực hiện kiến nghị

Thời hạn xử lý

 

Không

 

 

 

 

 

PHỤ LC III:

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL CẦN ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BÃI BỎ; THAY THẾ HOẶC BAN HÀNH MỚI ĐỂ PHÙ HỢP VỚI HIẾN PHÁP

Stt

Tên văn bản

Nội dung, quy định trái với Hiến pháp cần dừng thi hành (Điều, Khoản)

Lý do trái với Hiến pháp cần dừng thi hành

Cơ quan/đơn vị chủ trì thực hiện kiến nghị

Thời hạn xử lý

I

Danh mục cần sửa đổi, bổ sung

Không

II

Danh mục cần bãi bỏ, thay thế

Không

III

Danh mục cần ban hành mới

Không

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Tuy nhiên, theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo phân công của Luật An toàn thực phẩm, Nghị định 38/2012/NĐ-CP , Cục đang chủ trì soạn thảo trình Bộ trưởng ban hành:

1. Thông tư thay thế Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ NN&PTNT quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản (đã trình Vụ Pháp chế thẩm định trước khi trình Bộ trưởng xem xét ban hành).

2. Thông tư thay thế Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT và Thông tư số 05/2013/TT-BNNPTNT , hướng dẫn kiểm tra ATTP có nguồn gốc thực vật nhập khẩu (đã có văn bản đề xuất Bộ điều chỉnh thời hạn trình Bộ trưởng từ tháng 8/2014 sang tháng 10/2014).

3. Thông tư thay thế Quyết định 130/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008 ban hành Quy chế kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi (Kế hoạch trình Bộ trưởng tháng 10/2014).

4. Thông tư thay thế Quyết định 131/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008 ban hành Quy chế kiểm soát ATVS vùng thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ (Kế hoạch trình Bộ trưởng tháng 12/2014).

5. Thông tư quy định điều kiện đảm bảo ATTP đối với chợ đầu mối, đấu giá nông sản (Dự kiến trình Bộ trưởng trong Quý III/2014).

6. Thông tư quy định điều kiện bảo đảm ATTP và phương thức quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nông, lâm, thủy sản và muối nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT (Dự kiến trình Bộ trưởng trong Quý III/2014).

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

 

 

 

Điều 16. Đăng ký, khai báo kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu

1. Chủ hàng có nhu cầu nhập khẩu thủy sản, sản phẩm thủy sản phải đăng ký kiểm dịch nhập khẩu với Cục Thú y.

2. Hồ sơ đăng ký gồm:

a) Đơn đăng ký kiểm dịch nhập khẩu thủy sản, sản phẩm thủy sản (chủ hàng có thể dự trù kế hoạch nhập khẩu hàng hóa trong thời gian 03 tháng kể từ ngày làm đơn đăng ký kiểm dịch nhập khẩu);

b) Bản sao công chứng giấy đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp); Doanh nghiệp chỉ phải nộp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu hoặc sau khi thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;

c) Mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc giấy chứng nhận chất lượng của nước xuất khẩu (theo yêu cầu);

d) Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền nuôi trồng thủy sản đối với những loài có trong Danh mục nhập khẩu có điều kiện hoặc chưa có tên trong Danh mục nhập khẩu thông thường;

đ) Giấy phép của cơ quan CITES Việt Nam đối với thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc những loài có trong Danh mục động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES.

e) Giấy chứng nhận vệ sinh thú y nơi nuôi cách ly kiểm dịch đối với thủy sản giống (nếu có);

f) Giấy chứng nhận HACCP hoặc tương đương của cơ sở chế biến tại nước xuất khẩu đối với sản phẩm thủy sản nhập khẩu sử dụng làm thực phẩm hoặc nguyên liệu chế biến thực phẩm;

g) Các tài liệu khác liên quan đến lô hàng nhập khẩu (theo yêu cầu của Cục Thú y đối với từng đối tượng cụ thể).

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, căn cứ tình hình dịch bệnh thủy sản của nước xuất khẩu và trong nước, Cục Thú y có trách nhiệm trả lời cho chủ hàng và hướng dẫn cơ quan có thẩm quyền kiểm tra vệ sinh thú y nơi cách ly kiểm dịch (đối với thủy sản giống); cơ quan kiểm dịch động vật kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu.

4. Sau khi được Cục Thú y chấp thuận, chủ hàng phải khai báo với cơ quan kiểm dịch động vật được Cục Thú y chỉ định trước khi hàng đến cửa khẩu ít nhất 08 ngày đối với thủy sản, 04 ngày đối với sản phẩm thủy sản để thực hiện việc kiểm dịch.

Hồ sơ khai báo kiểm dịch nhập khẩu gồm:

a) Giấy đăng ký kiểm dịch (mẫu 3); trong trường hợp cần thiết, cơ quan kiểm dịch động vật có thể yêu cầu chủ hàng khai báo thêm mẫu khai báo kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất, nhập khẩu (mẫu 2);

b) Văn bản trả lời của Cục Thú y về việc kiểm dịch nhập khẩu thủy sản, sản phẩm thủy sản;

c) Bản sao giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản của nước xuất khẩu (nếu có);

Trong thời gian 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan kiểm dịch động vật thông báo cho chủ hàng địa điểm, thời gian kiểm dịch.

Điều 17. Kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản tại cửa khẩu nhập

Cơ quan kiểm dịch động vật thực hiện:

1. Kiểm tra hồ sơ kiểm dịch nhập khẩu:

a) Hồ sơ kiểm dịch nhập khẩu theo quy định tại điểm a, b, d khoản 4 Điều 16 của Thông tư này;

b) Giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc giấy chứng nhận chất lượng của nước xuất khẩu (bản gốc) nội dung phù hợp với chi tiết lô hàng (về chủng loại, số lượng, khối lượng, kích cỡ, bao gói).

2. Kiểm tra thực trạng hàng nhập; đối chiếu với giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc giấy chứng nhận chất lượng của nước xuất khẩu về chủng loại, kích cỡ, số lượng, khối lượng, tình trạng bao gói, nhãn hàng hóa.

3. Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y, khử trùng tiêu độc phương tiện vận chuyển; thực hiện hoặc giám sát chủ hàng xử lý chất thải, chất độn phát sinh trong quá trình vận chuyển hàng.

4. Nếu hàng nhập khẩu đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, giấy chứng nhận kiểm dịch và các giấy tờ khác có liên quan hợp lệ thì cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu thực hiện:

a) Cấp giấy vận chuyển thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu, về nơi cách ly kiểm dịch (mẫu 6) cho phép chủ hàng đưa hàng về nơi cách ly kiểm dịch (đối với trường hợp phải cách ly kiểm dịch) hoặc cơ sở nơi tiếp nhận lô hàng để thực hiện kiểm dịch, kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm;

b) Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu (mẫu 7) đối với các lô hàng không phải cách ly kiểm dịch, không phải lấy mẫu xét nghiệm bệnh và kiểm tra vệ sinh thú y;

Giấy vận chuyển thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu về nơi cách ly kiểm dịch (mẫu 6) hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu (mẫu 7) là cơ sở để cơ quan Hải quan cửa khẩu làm thủ tục thông quan hàng hóa.

5. Hướng dẫn chủ hàng những yêu cầu cần thiết trong quá trình vận chuyển hàng từ cửa khẩu đến nơi cách ly kiểm dịch.

6. Đối với thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu không làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập mà chuyển làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu hoặc điểm thông quan khác, cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu nhập thực hiện:

a) Theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này;

b) Giám sát quá trình bốc xếp thủy sản, sản phẩm thủy sản lên phương tiện vận chuyển;

c) Niêm phong phương tiện vận chuyển thủy sản, sản phẩm thủy sản;

d) Thực hiện hoặc giám sát việc vệ sinh, khử trùng tiêu độc nơi tập trung bốc xếp thủy sản, sản phẩm thủy sản;

đ) Cấp giấy vận chuyển thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu về nơi cách ly kiểm dịch (mẫu 6) và thông báo những thông tin cần thiết về lô hàng cho cơ quan kiểm dịch động vật phụ trách cửa khẩu đến.

7. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch động vật thực hiện xử lý theo quy định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 36. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1015/QLCL-TTPC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản   Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 10/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1015/QLCL-TTPC

200

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
234705