• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Đầu tư ra nước ngoài

 

Công văn 10192/BKHĐT-ĐTNN năm 2017 về báo cáo tình hình quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 10192/BKHĐT-ĐTNN
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10192/BKHĐT-ĐTNN
V/v báo cáo tình hình quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Ngoại giao; Lao động Thương binh và Xã hội
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư ra nước ngoài, căn cứ Khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư và Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 cửa Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Cơ quan chủ động rà soát và có báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo chức năng, nhiệm vụ của mình gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 28/12/2017 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin cám ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

Đầu mối liên hệ: Chị Nguyễn Thị Phương Hạnh, Phòng Đầu tư ra nước ngoài, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. ĐT: 024 37343758.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTNN (Ha)

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Đỗ Nhất Hoàng

 

Điều 72. Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư ở nước ngoài
...
2. Chế độ báo cáo của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Định kỳ 06 tháng và hàng năm, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo chức năng, nhiệm vụ của mình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

b) Định kỳ 06 tháng, hàng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình đầu tư trên phạm vi cả nước và báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện chế độ báo cáo tình hình quản lý hoạt động đầu tư ra nước ngoài của cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10192/BKHĐT-ĐTNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Đỗ Nhất Hoàng
Ngày ban hành: 13/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10192/BKHĐT-ĐTNN

217

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377652