• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Công văn 1023/LĐTBXH-KHTC năm 2018 công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 1023/LĐTBXH-KHTC
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1023/LĐTBXH-KHTC
V/v công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Các đơn trực thuộc Bộ

Thực hiện Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Căn cứ Thông báo số 1180/TB-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính thông báo thẩm định quyết toán ngân sách năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp số liệu công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 của các đơn vị, cơ quan thuộc Bộ như sau:

1. Quyết toán thu

- Tổng số thu:

919.465.991.216 đồng

- Số thu nộp ngân sách nhà nước

45.508.308.772 đồng

- Số được bổ sung nguồn kinh phí

525.287.397.393 đồng

2. Quyết toán chi:

1.883.472.033.329 đồng

- Nguồn ngân sách nhà nước

1.699.665.388.157 đồng

+ Nguồn ngân sách trong nước

1.016.196.330.467 đồng

+ Phí, lệ phí để lại

286.208.936.143 đồng

- Viện trợ

135.987.544.097 đồng

- Vay nợ

261.299.577.450 đồng

- Nguồn khác

183.806.645.172 đồng

(Tng s quyết toán thu, chi của đơn vị theo phụ lục kèm theo)

Thông báo công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 được gửi đến các đơn vị trực thuộc Bộ và niêm yết công khai tại trụ sở Bộ trong thời gian 90 ngày kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Trung tâm Thông tin (đăng trang Web);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Phạm Quang Phụng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1023/LĐTBXH-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành: 16/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1023/LĐTBXH-KHTC

224

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378115