• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Công văn 1024/VPCP-CN năm 2018 về điều chỉnh kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt theo Quyết định 994/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1024/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1024/VPCP-CN
V/v điều chỉnh kế hoạch lập lại trật t hành lang ATGT đường bộ, đường sắt theo Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 12559/BGTVT-KCHT ngày 08 tháng 11 năm 2017) và ý kiến của các Bộ: Công an (văn bản s 2919/BCA-C67 ngày 27 tháng 11 năm 2017), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản s 9965/BKHĐT-KCHTĐT ngày 04 tháng 12 năm 2017), Tài chính (văn bản số 17333/BTC-HCSN ngày 21 tháng 12 năm 2017), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 6676/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 08 tháng 12 năm 2017) về việc thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập lại hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ và bổ sung hạng mục nâng cấp, cải tạo các đường ngang biển báo thành đường ngang cảnh báo tự động lắp đặt cần chắn tự động và đường ngang có người canh gác vào Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt tại Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên. Bộ Giao thông vận tải rà soát và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh nêu trên, đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và đảm bảo tính khả thi.

2. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Thủ tướng Chính phủ về các đề xuất điều chỉnh, bổ sung nêu trên; chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan rà soát kỹ quy mô, sắp xếp thứ tự ưu tiên, triển khai đầu tư các dự án theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng và đầu tư công; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và không để xảy ra tiêu cực, lãng phí.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: CA, KHĐT, TC, TNMT;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, KTTH, NN;
- Lưu: VT, CN (2) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1024/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 27/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1024/VPCP-CN

364

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373878