• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 10411/TCHQ-VP năm 2016 về hủy số điện thoại đường dây nóng do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 10411/TCHQ-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10411/TCHQ-VP
V/v hủy số điện thoại đường dây nóng

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Báo Hải quan;
- Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan.

 

Căn cứ Quyết định số 349/QĐ-TCHQ ngày 01/03/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành kế hoạch tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan Hải quan: ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra được giao quản lý, sử dụng số điện thoại đường dây nóng 0988315858 để tiếp nhận tin báo phản ánh của doanh nghiệp và người dân tố giác hành vi tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức Hải quan.

Căn cứ Quyết định số 2449/QĐ-TCHQ ngày 05/8/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội: ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra- Kiểm tra được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/11/2016.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Báo Hải quan và Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng (báo Hải quan, Cổng thông tin điện tử hải quan) việc hủy số điện thoại đường dây nóng 0988315858 do ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra quản lý, sử dụng kể từ ngày 01/11/2016.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC (để b/c);
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc (để biết);
- Lưu: VT, VP (01b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Đàm Mạnh Hiếu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10411/TCHQ-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Đàm Mạnh Hiếu
Ngày ban hành: 03/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10411/TCHQ-VP

237

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330471