• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Công văn 10454/VPCP-KTN năm 2016 về chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 62 đoạn từ Km7+00-Km76+00 (cửa khẩu Bình Hiệp), tỉnh Long An theo hình thức hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10454/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10454/VPCP-KTN
V/v chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp QL62 đoạn từ Km7+00-Km76+00 (cửa khẩu Bình Hiệp), tỉnh Long An theo hình thức hợp đồng BOT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

 

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 3905/BGTVT-ĐTCT ngày 08 tháng 4 năm 2016) và ý kiến của các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3300/BKHĐT-CKHTĐT ngày 04 tháng 5 năm 2016), Tài chính (văn bản số 5654/BTC-ĐT ngày 27 tháng 4 năm 2016), Ủy ban nhân dân tỉnh Long An (văn bản số 1437/UBND-KT ngày 27 tháng 4 năm 2016) về chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 62 đoạn từ Km7+00 đến Km76+00 (cửa khẩu Bình Hiệp), tỉnh Long An theo hình thức hp đồng BOT, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 367/TB-VPCP ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ, bảo đảm đúng quy định của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư; trong đó lưu ý tính khả thi của phương án tài chính và hiệu quả của Dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3) Hong

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10454/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 02/12/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10454/VPCP-KTN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332799