• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Công văn 1049/LĐTBXH-VP năm 2018 về chuẩn bị nội dung Bộ trưởng làm việc với địa phương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 1049/LĐTBXH-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1049/LĐTBXH-VP
V/v chuẩn bị nội dung Bộ trưởng làm việc với địa phương

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung có kế hoạch làm việc với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, dự kiến vào đầu tháng 4 năm 2018. Đchương trình làm việc đạt kết quả, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chuẩn bị Báo cáo về tình hình thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội của 03 địa phương trên năm 2017 và Quý I năm 2018, trong đó đánh giá cụ thể kết quả, tình hình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, giải pháp.

Báo cáo của các đơn vị đề nghị gửi về Bộ (qua Văn phòng Bộ, fax: 024.38248036, email: phongtkth@molisa.gov.vn) trước ngày 28/3/2018 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Bá Hoan

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1049/LĐTBXH-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Nguyễn Bá Hoan
Ngày ban hành: 19/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1049/LĐTBXH-VP

386

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377721