• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Công văn 10518/VPCP-KTN năm 2016 về chuyển đổi một phần diện tích đất cây xanh tại phân khu N11 thuộc huyện Gia Lâm và quận Long Biên, thành phố Hà Nội theo hình thức BT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10518/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10518/VPCP-KTN
V/v chuyển đổi một phn diện tích đất cây xanh tại phân khu N11 thuộc huyện Gia Lâm và quận Long Biên, TP Hà Nội theo hình thức BT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội (các Công văn số 4020/UBND-KH&ĐT ngày 07 tháng 7 năm 2016, số 5604/UBND- KH&ĐT ngày 29 tháng 9 năm 2016) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 6809/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 30 tháng 8 năm 2016), Xây dựng (Công văn số 1830/BXD-QHKT ngày 25 tháng 8 năm 2016), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 3879/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 08 tháng 9 năm 2016), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 6842/BNN-KH ngày 12 tháng 8 năm 2016) về chuyển đổi một phần diện tích đất cây xanh tại phân khu N11 thuộc huyện Gia Lâm và quận Long Biên, thành phố Hà Nội để thực hiện đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì họp với các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đu tư làm rõ phương án chuyển đổi đất cây xanh tại phân khu N11 thuộc huyện Gia Lâm và quận Long Biên, thành phố Hà Nội để thực hiện đầu tư theo hình thức BT, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: XD, KH&ĐT, NN&PTNT, TN&MT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐT, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, TKBT, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10518/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 06/12/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10518/VPCP-KTN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
333312