• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Trạm thu phí


 

Công văn 1063/VPCP-CN năm 2018 về báo cáo phương án thu giá tại trạm thu giá BOT Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1063/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1063/VPCP-CN
V/v báo cáo phương án thu giá tại trạm thu giá BOT Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: B Giao thông vn tải.

Về báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tại văn bản số 270/UBND-KT ngày 19 tháng 01 năm 2018 về chỉ đạo xử lý tại Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ BOT Cai Lậy; để sớm triển khai hoạt động thu giá tại trạm thu giá BOT Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Giao thông vận tải khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với các phương án giải quyết bất cập tại trạm thu giá BOT Cai Lậy theo đúng chỉ đạo của Th tướng Chính phủ tại Thông báo số 34/TB-VPCP ngày 23 tháng 01 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan biết thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: CA, TC, TP;
- UBND tỉnh Tiền Giang;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg
, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.I, NC, QHĐP;
-
Lưu: VT, CN (2) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1063/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 30/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1063/VPCP-CN

304

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374017