• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 10653/TCHQ-VP năm 2016 thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng đường đây nóng do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 10653/TCHQ-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10653/TCHQ-VP
V/v thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng đường đây nóng

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Ngày 10 tháng 11 năm 2016, Tổng cục trưởng đã ký Quyết định số 3899/QĐ-TCHQ ban hành Quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng và tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng của Tổng cục Hải quan (sau đây gọi tắt là Quy chế). Đ việc triển khai Quy chế có hiệu quả, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị:

1. Tổ chức quán triệt, thực hiện đúng, đầy đủ nội dung của Quy chế từ ngày 15/11/2016.

2. Các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố tổ chức công khai số điện thoại đường dây nóng tổng đài Tổng cục Hải quan 19009299 tại các vị trí dễ thấy của đơn vị và các Chi cục và tương đương trực thuộc Cục; Rà soát, làm thủ tục hủy các số điện thoại đường dây nóng của đơn vị và các đơn vị trực thuộc đã thiết lập trước đây; Liên hệ với Chi nhánh của Tổng công ty viễn thông Viettel nơi gần nhất để làm thủ tục hòa mạng các số điện thoại đường dây nóng nhánh được giao cho các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố; các Chi cục và tương đương trực thuộc Cục quản lý, sử dụng tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy chế trước ngày 14/11/2016; Trang bị điện thoại di động theo quy định để tiếp nhận và xử lý tin báo.

3. Văn phòng Tổng cục phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam thông báo đường dây nóng tổng đài của Tổng cục 19009299 trên kênh VTV1 trước ngày 15/11/2016; Liên hệ với Chi nhánh của Tổng công ty viễn thông Viettel nơi gần nhất làm thủ tục hòa mạng đối với 03 số điện thoại đường dây nóng nhánh giao cho Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Giám sát quản lý về hải quan và Vụ Thanh tra - Kiểm tra quản lý, sử dụng tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy chế trước ngày 14/11/2016; Trang bị 03 điện thoại di động theo quy định và giao Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Giám sát quản lý về hải quan, Vụ Thanh tra - Kiểm tra quản lý, sử dụng để tiếp nhận và xử lý tin báo.

4. Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan, Báo Hải quan thông báo số điện thoại đường dây nóng tổng đài của Tổng cục Hải quan 19009299 và thông báo hủy các số điện thoại đường dây nóng của Tổng cục Hi quan đã thiết lập trước đây trên Báo Hải quan, Cổng thông tin điện tử Hải quan trước ngày 15/11/2016.

5. Không công bố số điện thoại đường dây nóng nhánh tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy chế.

6. Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện, kiểm tra phần mềm quản lý đường dây nóng của Tổng cục Hải quan đảm bảo phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ.

Tổng cục sẽ cung cấp tài khoản để các đơn vị truy cập phần mềm quản lý đường dây nóng và hướng dẫn sử dụng phần mềm trước ngày 15/11/2016 để các đơn vị nghiên cứu thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ đồng chí Nguyễn Trung Hải - Phó trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Tổng cục, số điện thoại liên lạc: 0989096353.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC (để b/c);
- Lưu: V
T, VP (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Xuân Huế

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10653/TCHQ-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lê Xuân Huế
Ngày ban hành: 10/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10653/TCHQ-VP

186

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330410