• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khoa học và công nghệ


 

Công văn 1068/VPCP-KGVX năm 2019 về kéo dài thời gian thực hiện Chương trình phát triển vật lý do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1068/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1068/VPCP-KGVX
V/v kéo dài thời gian thực hiện Chương trình phát triển vật lý.

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 144/BKHCN-XNT ngày 18 tháng 01 năm 2019 về việc kéo dài thời gian thực hiện Chương trình phát triển vật lý, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển vật lý trong giai đoạn 2021 - 2025.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát kết quả đã đạt được của Chương trình trong giai đoạn 2015 - 2020, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển vật lý đến năm 2020, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 4 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Khoa học và Công nghệ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: GDĐT, KHĐT, TC;
- Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam;
- Đại học Quốc gia HN, Đại học Quốc gia TP.HCM;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX(2).NTN

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1068/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 01/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1068/VPCP-KGVX

268

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406792