• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hoạt động thương mại biên giới


 

Công văn 107/BCĐ-TMBG năm 2016 thực hiện Quyết định 52/2015/QĐ-TTg về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới do Ban chỉ đạo thương mại biên giới Trung ương ban hành

Tải về Công văn 107/BCĐ-TMBG
Bản Tiếng Việt

BAN CHỈ ĐẠO THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI TRUNG ƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/BCĐ-TMBG
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Tài chính, Quốc phòng, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới.

 

Ngày 20 tháng 10 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới, hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Theo đó, Bộ Công Thương đã ban hành các Thông tư số 52/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân và Thông tư số 54/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 quy định Danh Mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2016); các Bộ, ngành liên quan theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ cũng đang khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg nói trên.

Để thống nhất chỉ đạo và tổ chức phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong quản lý hoạt động thương mại biên giới, Ban chđạo thương mại biên giới Trung ương có ý kiến về xử lý vướng mắc phát sinh trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới như sau:

1. Về lựa chọn thương nhân đáp ứng đủ các Điều kiện theo quy định của pháp luật được thực hiện mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg trong trường hợp y ban nhân dân tỉnh biên giới chưa kịp công bdanh sách thương nhân trước 15/02/2016:

Thương nhân đã có hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trong năm 2015 được tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu và Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN ngày 31/01/2008 của liên Bộ Công Thương, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Y tế và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

Đối với thương nhân mới thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trong năm 2016 thì phải làm thủ tục đăng ký thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới.

2. Về hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg trong trường hợp cư dân biên giới mua bán, trao đổi hàng hóa trước ngày 15/02/2016:

Cư dân biên giới được tiếp tục thực hiện mua bán, trao đổi hàng hóa theo quy định tại Thông tư số 42/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của Bộ Công Thương quy định Danh Mục hàng hóa được sản xuất từ nước có chung biên giới nhập khẩu vào nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới.

Ban Chỉ đạo thương mại biên giới Trung ương thông báo để các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
- Các sở: CT, YT
, NNPTNT tỉnh biên giới;
- Cục Hải quan, Cục Thuế tỉnh biên giới;
- C
ác đơn vị thuộc Bộ: PC, XNK, QLTT;
- Lưu: VT, BGMN.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Nguyễn Cẩm Tú

 

Điều 5. Thương nhân mua bán hàng hóa qua biên giới

1. Thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (dưới đây gọi tắt là thương nhân) được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới. Căn cứ điều kiện hạ tầng kỹ thuật tại khu vực cửa khẩu phụ, lối mở biên giới, Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương lựa chọn thương nhân đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật để thực hiện mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 13. Hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới
...

2. Bộ Công Thương ban hành Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới để thực hiện chính sách đối với hoạt động mua bán, trao đổi của cư dân biên giới quy định tại Quyết định này

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 107/BCĐ-TMBG   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo thương mại biên giới   Người ký: Nguyễn Cẩm Tú
Ngày ban hành: 06/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 107/BCĐ-TMBG

2.133

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
304180