• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 10713/TCHQ-GSQL năm 2016 về nhập khẩu than của Công ty Cổ phần Hữu Hạn Vedan Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 10713/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10713/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu than của Công ty Cổ phần HH Vedan Việt Nam.

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: UBND tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 9955/UBND-KT ngày 24/10/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai liên quan đến việc thực hiện nhập khẩu than của Công ty Cổ phần Hữu Hạn VEDAN Việt Nam theo hướng dẫn tại thông báo số 346/TB-VPCP ngày 26/8/2014 của Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc nhập khẩu than, ngày 05/10/2016 Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương đã có công văn số 2719/TCNL-CNT gửi Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính nêu rõ: “Căn cứ các nội dung nêu trên, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Năng lượng thấy rằng:

- Nếu doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu than trực tiếp để cung cấp cho sản xuất điện thì phải được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ.

- Nếu doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu than cho sản xuất khác (không phải nhập khu than trực tiếp cho sản xuất điện) thì doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư, Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ và các quy định hiện hành khác có liên quan”.

Như vậy, theo ý kiến của Bộ Công Thương (Bộ quản lý chuyên ngành đối với mặt hàng than) thì việc quyết định cho phép doanh nghiệp được nhập khẩu than trực tiếp để cung cấp cho sản xuất điện thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục Hải quan trả lời để UBND tỉnh Đồng Nai được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TTr. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- VP Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10713/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành: 14/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực:   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10713/TCHQ-GSQL

304

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330536