• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật bảo vệ môi trường


 

Công văn 10715/VPCP-NN năm 2020 về Hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10715/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10715/VPCP-NN
V/v ban hành Hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp quốc gia

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 64/TTr-BTNMT ngày 30 tháng 11 năm 2020 về việc ban hành Hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp quốc gia (hồ sơ xin gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ: Y tế, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); tiếp tục lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, trong đó bao gồm các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư để xây dựng dự thảo, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) và các quy định của pháp luật có liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTgCP Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: Y tế, KHCN, VHTTDL, CT, XD, GTVT, NV, NN&PTNT;
- VCCI;
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: KTTH, CN, PL, KGVX, ĐMDN, QHQT, TCCV;
TGD Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN(2). T
hanh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10715/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 22/12/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10715/VPCP-NN

104

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
460949