• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Công văn 11076/VPCP-CN năm 2018 xin điều chỉnh Chiến lược phát triển Giao thông nông thôn Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 11076/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11076/VPCP-CN
V/v xin điều chỉnh Chiến lược phát triển Giao thông nông thôn Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 9783/BGTVT-KHĐT ngày 30 tháng 8 năm 2018) và ý kiến của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 5569/BTNMT-KHTC ngày 11 tháng 10 năm 2018), Quốc phòng (văn bản số 10838/BQP-TM ngày 28 tháng 9 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 6895/BKHĐT-KCHTĐT ngày 28 tháng 9 năm 2018), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 7714/BNN-KH ngày 03 tháng 10 năm 2018), Tài chính (văn bản số 12160/BTC-ĐT ngày 04 tháng 10 năm 2018) về việc xin điều chỉnh Chiến lược phát triển Giao thông nông thôn Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên, làm rõ tính pháp lý của việc cập nhật, điều chỉnh Chiến lược phát triển Giao thông nông thôn Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KH&
ĐT, TC, XD, NN&PTNT. TN&MT, QP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP;
-
Lưu: VT, CN(2)hong

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11076/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 14/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11076/VPCP-CN

480

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
399910