• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 11077/VPCP-QHĐP năm 2017 về chuẩn bị bổ sung tài liệu trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 11077/VPCP-QHĐP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11077/VPCP-QHĐP
V/v chuẩn bị bổ sung tài liệu trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các bộ: Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng Thư ký Quốc hội có Văn bản số 1156/TTKQH-TH ngày 13 tháng 10 năm 2017 về việc bổ sung tài liệu trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4. Về việc này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bcao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông.

2. Btrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phi hp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bBáo cáo việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới tại Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

3. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp với các cơ quan liên quan chuẩn bị:

- Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (Gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

- Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2018 (Gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

4. Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị Nghị quyết về cơ chế, chính sách để phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (nếu được Bộ Chính trị đồng ý).

5. Bộ trưởng Bộ Nội vụ:

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị hồ sơ, thủ tục phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Chính phủ (Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ);

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình xử lý các vụ việc mà dư luận xã hội quan tâm trong thời gian vừa qua liên quan đến bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, kê khai tài sản và việc xử lý những trường hợp có sai phạm và đã bị kỷ luật về Đảng (Gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

6. Về thời hạn gửi tài liệu bổ sung: đề nghị các bộ hoàn thiện các báo cáo, tờ trình gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 18 tháng 10 năm 2017 để báo cáo Thủ tướng cho ý kiến và các bộ gửi đến Quốc hội trước ngày khai mạc (23 tháng 10 năm 2017).

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện (xin gửi kèm bản chụp Văn bản số 1156/TTKQH-TH ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Tổng Thư ký Quốc hội về việc bổ sung tài liệu trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- HĐDT và các Ủy ban của QH;
- TTKQH;
- VPQH: các Vụ: TH, HC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Thư ký các PTTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục KSTTHC;
- Lưu: VT, QHĐP (3b)
.H

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

THÔNG BÁO

VỀ CÁCH THỨC, QUY TRÌNH CHUẨN BỊ, GỬI TÀI LIỆU
(Ban hành kèm theo Công văn số 11077/VPCP-QHĐP ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ)

1. Gửi tất cả các nội dung dưới dạng điện tử (trừ các tài liệu mật) đến địa chỉ: Vụ Hành chính, VPQH, email: vanthuVPQH@qh.gov.vn và Trung tâm Tin học, VPQH, email: tinhocVPQH@qh.gov.vn (gửi file điện tử định dạng file word hoặc excel để cập nhật cơ sở dữ liệu); kèm theo 05 bộ tài liệu đầy đủ bằng văn bản giấy của mỗi nội dung để đối chiếu và nộp lưu trữ.

2. Gửi văn bản giấy đến Vụ Hành chính, VPQH - Phòng B1.A3, Nhà Quốc hội, Đường Độc lập, quận Ba Đình, Hà Nội (điện thoại: 080.41471-080.41473), bao gồm:

+ Các tài liệu mật: 650 bản;

+ Các tài liệu không mật: Tờ trình, báo cáo của các nội dung được xem xét tại Hội trường và các dự thảo nghị quyết là 720 bản./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11077/VPCP-QHĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 17/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11077/VPCP-QHĐP

280

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364517