• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

 

Công văn 11211/BGTVT-KCHTGT năm 2013 thực hiện Nghị định 100/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Công văn 11211/BGTVT-KCHTGT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11211/BGTVT-KCHTGT
V/v: Thực hiện Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ KCHTGT đường bộ

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 03/9/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2013.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 03/9/2013.

Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, khẩn trương báo cáo Bộ Giao thông vận tải xây dựng các văn bản và các nội dung khác có liên quan để hướng dẫn thực hiện theo quy định tại Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 03/9/2013.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-Các vụ: PC, KHĐT, ATGT, VT, TC, MT;
- Thanh tra Bộ;
- Cục QLXD&CLCTGT;
- Các Cục: ĐSVN. ĐTNĐ VN;
- Trung tâm CNTT (đăng Website Bộ);
- Lưu: VT, KCHTGT (3)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11211/BGTVT-KCHTGT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 21/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11211/BGTVT-KCHTGT

231

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210628