• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 11325/VPCP-KTTH năm 2018 xử lý lỗ chênh lệch tỷ giá của Tổng công ty phát điện 3 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 11325/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11325/VPCP-KTTH
V/v xử lý lỗ chênh lệch tỷ giá của Tổng công ty phát điện 3

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018.

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Công văn số 341/EVN-TCKT ngày 06 tháng 9 năm 2018), ý kiến của Bộ Công Thương (Công văn số 8217/BCT-ĐLTĐL ngày 09 tháng 10 năm 2018), Bộ Tài chính (Công văn số 12649/BTC-TCDN ngày 16 tháng 10 năm 2018), Bộ Tư pháp (Công văn số 3640/BTP-PLQT ngày 27 tháng 9 năm 2018) về việc xử lý lỗ chênh lệch tỷ giá đến 31 tháng 12 năm 2017 của Tổng công ty phát điện 3 (GENCO3), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2018 xem xét, quyết nghị vấn đề trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg.CP;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11325/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 20/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11325/VPCP-KTTH

389

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400474