• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 11462/TCHQ-TXNK năm 2015 về lấy mẫu phân tích/giám định Phân bón hữu cơ do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 11462/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11462/TCHQ-TXNK
V/v lấy mẫu phân tích/giám định

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Trung tâm PTPL hàng hóa xuất nhập khẩu.

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang xem xét giải quyết kiến nghị của Công ty c phần Đầu tư và Phát trin Vinaf (Công ty) v việc phân loại mặt hàng có tên khai báo là "Phân hữu cơ BASAFIC (VINAF HUU CO 01). Thành phn và hàm lượng hữu cơ: 45, N-P2O5-K2O: 4,5-4,5-4,5, MgO: 1, độ m 11.3, hàng đóng đồng nhất 30kg/bao" nhập khẩu theo t khai hi quan số 5929/NKD01 ngày 05/03/2014 đăng ký ti Chi cục HQ CK Cảng Hải Phòng KV III - Cục Hải quan TP. Hải Phòng; có kết quả phân tích là "Phân bón có cha ba nguyên t Nitơ, Phospho và Kali, có hàm lượng cht hữu cơ ln hơn 50% theo khi lượng trên nền bentonit" Thông báo KQPT số 0832/TB-CNHP ngày 24/6/2014 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK - Chi nhánh Hi Phòng. Về vic này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, đ phân loại mặt hàng phân bón cn xác định nguồn gc sản phẩm (là phân từ động vật thực vật; hoặc phân khoáng; hoặc phân hóa học; hoặc hn hợp ca phân khoáng, phân hóa học với phân từ động vật, thực vật, hoặc ...). Tuy nhiên hiện nay, Trung tâm PTPL hàng hóa XNK - Chi nhánh Hải Phòng không xác định được nguồn gốc các thành phần trong mẫu. Do đó, đề nghị Trung tâm PTPL hàng hóa XNK phối hợp với Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vinaf để lấy mẫu hàng tương tự do Công ty nhập khẩu gửi phân tích/giám định tại cơ quan quản lý chuyên ngành để làm rõ nguồn gốc các thành phần trong sn phẩm là từ khoáng, hóa học hoặc từ động vật, thực vật,... đồng thời yêu cầu Công ty cam kết mẫu hàng gửi giám định tại cơ quan quản lý chuyên ngành giống hệt hoặc tương tự mu hàng nhập khẩu theo kết quả phân tích số 0832/TB-CNHP nêu trên. Trên cơ sở kết quả phân tích/giám định, Tổng cục Hải quan sẽ xem xét, giải quyết kiến nghị của Công ty.

Tổng cc Hải quan thông báo để Trung tâm PTPL hàng hóa XNK biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để phối hợp);
- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vinaf (để biết);
- Lưu: VT, TXNK, PL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11462/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 03/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11462/TCHQ-TXNK
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297875