• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona

 

Công văn 1147/LĐTBXH-VP năm 2020 về bố trí, sắp xếp cán bộ sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 1147/LĐTBXH-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1147/LĐTBXH-VP
V/v bố trí, sắp xếp cán bộ sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Thtrưởng các đơn vị

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chng dịch COVID-19, trước tình hình din biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ trưởng chỉ đạo:

1. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thtướng Chính phđến toàn thcán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

2. Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ vẫn tiếp tục làm việc tại cơ quan để kịp thời giải quyết công việc được giao.

3. Các đơn vị quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp (trừ khối đào tạo và nghiên cứu khoa học): btrí tối đa 30% công chức, viên chức, người lao động ca đơn vị (theo hình thức luân phiên làm việc) đến làm việc tại cơ quan.

4. Các đơn vị sự nghiệp đào to và nghiên cứu khoa học: bố trí 100% viên chức, người lao động làm việc tại nhà.

5. Thtrưởng các đơn vị:

- Ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, tăng cường họp trực tuyến tại đơn vị.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể và quản lý chặt chẽ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà; chịu trách nhiệm trước Bộ trưng, Lãnh đạo Bộ về tiến độ, chất lượng nhiệm vụ được giao.

- Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng nếu công chức, viên chức, người lao động ca đơn v đlây nhiễm dịch bệnh COVID-19 do không chấp hành nghiêm túc quy định về phòng, chống dịch bệnh.

6. Thông báo này có hiệu lực từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020. Căn cứ tình hình thực tế và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo để đơn vị thực hiện.

Bộ thông báo chđạo của Bộ trưởng đThủ trưng các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ tr
ưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (
để báo cáo);
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Bá Hoan

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1147/LĐTBXH-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Nguyễn Bá Hoan
Ngày ban hành: 31/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1147/LĐTBXH-VP
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438802