• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 11506/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc khi thực hiện công văn 4345/TCHQ-TXNK do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 11506/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11506/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc khi thực hiện công văn số 4345/TCHQ-TXNK ngày 22/04/2014

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3126/HQHCM-TXNK ngày 27/08/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc thực hiện công văn số 4345/TCHQ-TXNK ngày 22/04/2014 của Tổng cục Hải quan; Vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Vướng mắc nêu tại gạch đầu dòng thứ nhất, trên hệ thống kế toán tập trung đã có chức năng nhập liệu “chứng từ điều chỉnh ân hạn”.

2. Tờ khai số 25533/NSXX/2013 có 02 chứng từ điều chỉnh ân hạn: chứng từ số 19333 (cho phép điều chỉnh số ngày ân hạn của tờ khai là 275 ngày kể từ ngày 28/10/2013) và chứng từ số 87528 (cho phép điều chỉnh số ngày ân hạn của tờ khai là 40 ngày kể từ ngày 24/07/2014).

Nguyên nhân của việc hệ thống tính số tiền chậm nộp chênh lệch lớn hơn so với thực tế là do đơn vị nhập chứng từ điều chỉnh ân hạn số 87528 không đúng: Chỉ tiêu thông tin lý do nợ thuế của chứng từ bị điều chỉnh phải trùng với lý do nợ thuế trên thông báo thuế (tức là phải nộp thuế ngay) không phải là nợ theo quy định như trên chứng từ điều chỉnh ân hạn.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra lại việc lập và cập nhật chứng từ theo đúng hướng dẫn đối với tờ khai số 25533/NSXX/2013.

(Gửi kèm: 02 bản chụp màn hình của chứng từ điều chỉnh ân hạn số 19333 và số 87528).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT&TKHQ (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11506/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 22/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11506/TCHQ-TXNK

121

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250239