• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Công văn 1173/TTg-TCCV năm 2017 về Đề án rà soát hệ thống văn bản quy phạm không thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước có quy định về tổ chức bộ máy, biên chế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1173/TTg-TCCV
Bản Tiếng Việt

THTƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1173/TTg-TCCV
V/v Đề án rà soát hệ thống VBPL không thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước có quy định về tổ chức bộ máy, biên chế

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 3982/TTr-BNV ngày 28 tháng 7 năm 2017 về việc phê duyệt Đề án rà soát hệ thống văn bản pháp luật hiện hành không thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước có quy định về tổ chức bộ máy, biên chế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ Nội vụ:

a) Khẩn trương tổ chức triển khai nhiệm vụ rà soát hệ thống văn bản pháp luật hiện hành không thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước có quy định về tổ chức bộ máy, biên chế theo phân công tại Quyết định 2218/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2015 về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan thực hiện Quyết định 2218/QĐ-TTg có hiệu quả. Không xây dựng Đề án riêng về vấn đề này.

b) Chú trọng kiểm soát về tổ chức bộ máy, biên chế trong quá trình rà soát lần cuối khi thẩm định các đề án, văn bản trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phát biểu rõ ý kiến về việc thành lập mới, tổ chức lại, tăng biên chế các cơ quan, tổ chức.

2. Trong khi chưa sửa đổi hoặc bãi bỏ các nội dung về tổ chức bộ máy, biên chế trong các văn bản Luật, Pháp lệnh chuyên ngành không thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước có quy định về tổ chức bộ máy, biên chế, các Bộ, ngành khi xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành không đưa nội dung quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, thẩm quyền thành lập tổ chức, biên chế và chế độ chính sách của cán bộ, công chức, viên chức.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Hòa Bình;
- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg,
- Lưu: VT, TCCV(3)QP.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trương Hòa Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1173/TTg-TCCV   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trương Hòa Bình
Ngày ban hành: 10/08/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1173/TTg-TCCV

223

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365143