• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chính phủ điện tử


 

Công văn 1178/BTTTT-THH năm 2015 về khung Kiến thức Chính phủ điện tử Việt Nam, Phiên bản 1.0 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tải về Công văn 1178/BTTTT-THH
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1178/BTTTT-THH
V/v ban hành Khung Kiến thức Chính phủ điện tử Việt Nam, Phiên bản 1.0

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và văn bản số 313/TB-VPCP ngày 07/8/2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; nhằm thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam trong giai đoạn mới, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn một số mô hình thành công tại Việt Nam, từ đó xây dựng, hoàn thiện Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (Phiên bản 1.0) trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương. Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam bao gồm:

- Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (Phiên bản 1.0);

- Giới thiệu xây dựng Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

(Tài liệu được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ http://www.mic.gov.vn và website Cục Tin học hóa tại địa chỉ http://www.aita.gov.vn)

Trân trọng đề nghị Quý Cơ quan nghiên cứu, lập Kế hoạch chi tiết xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ/tỉnh mình để thực hiện; đồng thời gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 30/5/2015 để theo dõi, tổng hợp.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tin học hóa) để được hướng dẫn, giải đáp.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTgCP Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Đơn vị chuyên trách về CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (email);
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương (email);
- Lưu: VT, THH (KH).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyn Minh Hng

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1178/BTTTT-THH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông   Người ký: Nguyễn Minh Hồng
Ngày ban hành: 21/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1178/BTTTT-THH

654

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272599