• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 11887/BTC-TCHQ năm 2014 về hướng dẫn thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp ưu tiên trong trường hợp Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan gặp sự cố do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 11887/BTC-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11887/BTC-TCHQ
V/v: hướng dẫn thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp ưu tiên trong trường hợp Hệ thống XLDLĐTHQ gặp sự cố

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ và Khoản 2 Điều 18 Thông tư 86/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013, Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp ưu tiên trong trường hợp Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan (gọi tắt là Hệ thống XLDLĐTHQ) gặp sự cố như sau:

1. Về hồ sơ hải quan để thông quan hàng hóa, doanh nghiệp ưu tiên được sử dụng bộ chứng từ theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư 86/2013/TT-BTC bao gồm: hóa đơn thương mại, giấy đóng gói hàng hóa, lệnh giao hàng và tờ khai hải quan được thay thế bằng “Bản tự kê khai thuế của doanh nghiệp ưu tiên trong trường hợp sự cố Hệ thống” theo mẫu ban hành kèm theo công văn này.

2. Thủ tục hải quan được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4110/TCHQ-GSQL của Tổng cục hải quan ngày 16/4/2014.

3. Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày Hệ thống XLDLĐTHQ được khắc phục, người khai hải quan thực hiện việc cập nhật dữ liệu về lô hàng đã được thông quan trong trường hợp nêu trên vào Hệ thống XLDLĐTHQ của cơ quan hải quan. Tổng cục hải quan hướng dẫn cụ thể việc cập nhật dữ liệu.

Bộ Tài chính thông báo cho các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và hướng dẫn các doanh nghiệp ưu tiên thực hiện

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ CT, Bộ CA, VCCI (để phối hợp);
- Tổng cục hải quan (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCHQ

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

HẢI QUAN VIỆT NAM

Cục Hải quan

BẢN TỰ KÊ KHAI THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP ƯU TIÊN

TRONG TRƯỜNG HỢP SỰ CỐ HỆ THỐNG

 

Chi cục Hải quan đăng ký tờ khai:

Chi cục Hải quan cửa khẩu

Ngày đăng ký

Số chứng từ:

1. Người xuất khẩu:

4. Số vận đơn:

 

MST

5. Số hợp đồng:

2. Người nhập khẩu:

6. Số hóa đơn:

 

MST

7. Số giấy phép:

3. Đại lý hải quan

8. Đồng tiền thanh toán:

 

MST

9. Tỷ giá:

Loại thuế

Tiền thuế

 

10. Thuế xuất khẩu/nhập khẩu

 

11. Thuế TTĐB

 

12. Thuế BVMT

 

13. Thuế GTGT

 

14. Tổng số tiền thuế (ô 10+11+12+13):

Bằng chữ:

15. Lượng hàng, số hiệu container

Số TT

a. Số hiệu container

b. Số lượng kiện trong container

c. Trọng lượng hàng trang container

1

 

 

 

2

3

4

 

 

 

Cộng:

16. Ghi chép khác

17. Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai báo trên tờ khai

Ngày      tháng     năm
(Người khai hải quan ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)18. Xác nhận của hải quan giám sát

19. Xác nhận giải phóng hàng/ đưa hàng về bảo quản/chuyển cửa khẩu

 

 

 

 

20. Xác nhận thông quan

(Ghi chú: - Chỉ tiêu "S chứng từ" được cơ quan hải quan cấp theo nguyên tắc nêu tại công văn 4110/TCHQ-GSQL, trong đó 2 ký tự đầu tiên (98) được thay thế bởi ký tự SC;

- Chỉ tiêu thông tin số 18, 19, 20: do cơ quan Hải quan xác nhận tương tự như tại Thông tư 15/2012/TT-BTC

- Các chỉ tiêu còn lại do người khai hải quan ghi, riêng một số chứng từ kèm theo (giấy phép, giấy thông báo kiểm tra chất lượng...) ghi chi tiết tại ô Ghi chép khác)

Điều 18. Các ưu tiên trong giai đoạn thông quan
...

2. Được sử dụng bộ chứng từ bao gồm hóa đơn thương mại, giấy đóng gói hàng hóa, lệnh giao hàng và bản tự kê khai thuế đóng dấu, ký tên của đại diện doanh nghiệp để thông quan hàng hóa trong trường hợp hệ thống dữ liệu của cơ quan hải quan gặp sự cố hoặc tạm dừng hoạt động.

Trong trường hợp này, Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai có hệ thống điện tử gặp sự cố, tạm dừng hoạt động có trách nhiệm thông báo cho Chi cục hải quan cửa khẩu nơi thông quan hàng hóa biết để phối hợp thực hiện.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 18. Các ưu tiên trong giai đoạn thông quan

...

2. Được sử dụng bộ chứng từ bao gồm hóa đơn thương mại, giấy đóng gói hàng hóa, lệnh giao hàng và bản tự kê khai thuế đóng dấu, ký tên của đại diện doanh nghiệp để thông quan hàng hóa trong trường hợp hệ thống dữ liệu của cơ quan hải quan gặp sự cố hoặc tạm dừng hoạt động.

Trong trường hợp này, Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai có hệ thống điện tử gặp sự cố, tạm dừng hoạt động có trách nhiệm thông báo cho Chi cục hải quan cửa khẩu nơi thông quan hàng hóa biết để phối hợp thực hiện.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11887/BTC-TCHQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 25/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11887/BTC-TCHQ

178

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
246502