• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Công văn 1193/LĐTBXH-VL năm 2014 thực hiện hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 1193/LĐTBXH-VL
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1193/LĐTBXH-VL
V/v triển khai thực hiện hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 55/2013/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan có liên quan triển khai một số nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền và phổ biến Quyết định số 55/2013/QĐ-TTg nêu trên đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn, trong đó, cần tập trung tuyên truyền và phổ biến về mức hỗ trợ và đối tượng được hỗ trợ học nghề; trình tự thủ tục để thực hiện hỗ trợ học nghề; quyền và trách nhiệm của người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, cơ sở dạy nghề trong việc hỗ trợ học nghề.

2. Tổ chức rà soát, đánh giá các cơ sở dạy nghề trên địa bàn để tổ chức đào tạo nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa phương và nhu cầu của người thất nghiệp.

3. Tổ chức tư vấn, nắm nhu cầu học nghề của người lao động ngay từ khi người lao động đến đăng ký thất nghiệp, cung cấp đầy đủ các thông tin về cơ sở dạy nghề, nghề đào tạo, thời gian đào tạo và mức chi phí đào tạo cho người thất nghiệp.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trung tâm Giới thiệu việc làm thực hiện đúng mức hỗ trợ, thời gian và phương thức hỗ trợ theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 55/2013/QĐ-TTg nêu trên.

5. Đẩy mạnh việc tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người thất nghiệp sau khi kết thúc khóa học nghề.

Trong quá trình thực hiện có những vướng mắc phát sinh, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (thông qua Cục Việc làm)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để phối hợp thực hiện);
- Sở LĐTBXH tỉnh, TP (để biết và thực hiện);
- TTGTVL (để thực hiện);
- Lưu: VT, VL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hòa

 

Điều 3. Mức, thời gian và phương thức hỗ trợ học nghề

1. Mức hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp:

a) Đối với người tham gia các khóa học nghề đến 03 tháng: Mức hỗ trợ tối đa 03 triệu đồng/người/khóa học; mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề và thời gian học nghề thực tế;

b) Đối với người tham gia các khóa học nghề trên 03 tháng: Mức hỗ trợ tối đa 600.000 đồng/người/tháng; mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề và thời gian học nghề thực tế.

2. Đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tham gia học nghề có mức chi phí học nghề cao hơn mức hỗ trợ học nghề theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì phần vượt quá mức hỗ trợ học nghề do người lao động tự chi trả.

3. Thời gian được hỗ trợ học nghề phụ thuộc vào thời gian đào tạo nghề của từng nghề và nhu cầu của từng người lao động, nhưng không quá 06 tháng.

4. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tham gia học nghề được hỗ trợ kinh phí để học một nghề và một lần, thực hiện thông qua cơ sở dạy nghề; không hỗ trợ bằng tiền trực tiếp cho người lao động để tự học nghề.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1193/LĐTBXH-VL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Nguyễn Thanh Hòa
Ngày ban hành: 17/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1193/LĐTBXH-VL

241

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
226718