• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Công văn 1197/CT-TTHT năm 2018 về vướng mắc không liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ thuế của Công ty do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 1197/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
 CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1197/CT-TTHT
V/v vướng mắc không liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ thuế của Công ty

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH kế toán Seou Việt Nam
(Đ/c: Tầng 13, Tòa nhà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội)
MST: 0106589307

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 01/CV-SEOU ngày 22/12/2017 của Công ty TNHH kế toán Seou Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế liên quan đến mua bán mảng kinh doanh của doanh nghiệp khác là khách hàng của Công ty. Về vấn đề này, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 5 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế:

“5. Khoản 2 và khoản 3 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“...3. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm giải thích, cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế;... ”

Căn cứ quy định trên thì cơ quan quản lý thuế chỉ có trách nhiệm giải thích việc xác định nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế. Theo nội dung trình bày Công ty TNHH kế toán Seou Việt Nam đang có vướng mắc về chính sách thuế đối với hợp đồng mua bán mảng kinh doanh của doanh nghiệp khác là khách hàng của Công ty, không liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ thuế của Công ty tức là không phải là người nộp thuế trong trường hợp này, do đó Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị Công ty căn cứ pháp luật Việt Nam để tư vấn cho khách hàng theo đúng quy định của pháp luật về thuế. Trường hợp Công ty cần hiểu biết về pháp luật thuế thì liên hệ với cơ quan thuế để được cung cấp văn bản quy phạm pháp luật về thuế có liên quan.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH kế toán Seou Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng kiểm tra thuế số 1;
- Phòng pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).
 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1197/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 09/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1197/CT-TTHT

78

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376338