• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 1197/GSQL-GQ4 năm 2018 về vướng mắc thời điểm nộp C/O đối với hàng hóa thông thường do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1197/GSQL-GQ4
Bản Tiếng Việt

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1197/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 312/HQKH-NV ngày 26/03/2018 của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa vướng mắc liên quan đến C/O, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Thời điểm nộp C/O đối với hàng hóa thông thường được hướng dẫn tại công văn số 12802/BTC-TCHQ ngày 14/9/2016 và số 13959/BTC-TCHQ ngày 4/10/2016 của Bộ Tài chính. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa thực hiện theo hướng dẫn tại các công văn đề cập trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ
4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1197/GSQL-GQ4   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 23/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1197/GSQL-GQ4

219

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380669