• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Trạm thu phí

Văn bản pháp luật về Dịch vụ sử dụng đường bộ

 

Công văn 120/VPCP-CN năm 2018 về nghiên cứu, ban hành tiêu chí đặt trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 120/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/VPCP-CN
V/v nghiên cứu, ban hành tiêu chí đặt trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;

Về đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 17180/BTC-HCSN ngày 19 tháng 12 năm 2017) về việc báo cáo thực hiện Thông báo số 483/TB-VPCP ngày 13/10/2017, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu xây dựng tiêu chí đặt trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ đ kinh doanh, bảo đảm tuân thủ đúng Nghị quyết s 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi ban hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;
các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 120/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 04/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 120/VPCP-CN

357

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
371473