• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hội nhập kinh tế quốc tế


 

Công văn 1226/BNV-HTQT năm 2019 về xây dựng Kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện Đề án 1439 do Bộ Nội Vụ ban hành

Tải về Công văn 1226/BNV-HTQT
Bản Tiếng Việt

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1226/BNV-HTQT
V/v xây dựng Kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện Đề án 1439

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 (sau đây gọi tắt là Đề án 1439), Bộ Nội vụ, cơ quan được giao hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện Đề án, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Đề án 1439 của mình đáp ng các yêu cầu nội dung sau đây:

1. Kế hoạch thực hiện Đề án của các bộ, ngành, địa phương đảm bảo thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Tuyên bASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 (sau đây gọi tắt là Tuyên bố ASEAN) trong phạm vi, lĩnh vực quản lý của tng Bộ, ngành, địa phương.

2. Kế hoạch thực hiện Đề án của các bộ, ngành, địa phương gắn liền việc thực hiện các mục tiêu ASEAN của Đề án 1439 với chức năng, nhiệm vụ, chương trình công tác của tng Bộ, ngành, địa phương đến năm 2025;

3. Kế hoạch thể hiện các hoạt động, giải pháp cụ thể nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra đúng lộ trình, đảm bảo tiến độ và đạt kết quả thực chất.

4. Kế hoạch mang tính lồng ghép, gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ đang triển khai của Bộ, ngành, địa phương. Các hoạt động được nêu trong Kế hoạch là các hoạt động mà các Bộ, ngành, địa phương vẫn đang thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mình và sử dụng ngân sách được cấp theo quy định.

5. Các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện Đề án 1439 gửi về Bộ Nội vụ trước Tháng 9 năm 2019 để Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nội vụ xin gửi kèm theo công văn này Quyết định số 182/QĐ-BNV ngày 07/3/2019 ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nội vụ thực hiện Đề án triển khai Tuyên bASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 để các Bộ, ngành, địa phương tham khảo.

Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương quan tâm t chc xây dng và ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án triển khai Tuyên b ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trườn
g;
- TT Nguyễn Duy Thăng;
- Lưu: VT, HTQT.

BỘ TRƯỞNG
Lê Vĩnh Tân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1226/BNV-HTQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ   Người ký: Lê Vĩnh Tân
Ngày ban hành: 25/03/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1226/BNV-HTQT

317

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
410898