• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1244/HĐND năm 2014 đính chính Nghị quyết 71/2014/NQ-HĐND về số lượng, chức danh, mức phụ cấp và hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La

Tải về Công văn 1244/HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1244/HĐND
Về việc Đính chính văn bản

Sơn La, ngày 12 tháng 5 năm 2014

 

Kính gửi:

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Thường trực huyện uỷ, thành uỷ,, HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, phường, thị trấn.

Do sơ suất trong khâu đánh máy, in ấn, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh xin đính chính sai sót trong Nghị quyết số 71/2014/NQ-HĐND ngày 03 tháng 4 năm 2014 của HĐND tỉnh Sơn La về số lượng, chức danh, mức phụ cấp và hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh như sau:

Tại Tiết 3, Điểm 1.1 và Tiết 2, Điểm 1.2, Khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết ghi: ''Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN kiêm Chủ tịch Hội người cao tuổi''

Nay sửa lại là: ''Chủ tịch Hội người cao tuổi kiêm Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN''./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND
CHÁNH VĂN PHÒNG
Lường Duy Biên

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1244/HĐND   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Lường Duy Biên
Ngày ban hành: 12/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1244/HĐND

193

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237329