• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 1251/GSQL-GQ1 năm 2014 xác nhận thanh khoản tờ khai tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1251/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1251/GSQL-GQ1
V/v xác nhận thanh khoản tờ khai tạm nhập tái xuất hàng TPĐL

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có công văn số 676/XNK-TMQT ngày 09/9/2014 gửi Tổng cục Hải quan về việc thu hồi mã số tạm nhập tái xuất thực phm đông lạnh của Công ty C phn Taxi Móng Cái (mã s doanh nghiệp 5700549281) được cấp theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương. Tại công văn, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị Tng cục Hải quan xác nhận về lượng hàng hóa thực phẩm đông lạnh của Công ty Cổ phần Taxi Móng Cái đã tạm nhập về nhưng còn tồn đọng chưa tái xuất ra khỏi Việt Nam.

Để có cơ sở trả lời Cục Xuất nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng rà soát, thống kê báo cáo về tất cả các tờ khai tạm nhập hàng thực phẩm đông lạnh chưa thanh khoản của Công ty Cổ phần Taxi Móng Cái.

Báo cáo gửi về Cục Giám sát quản lý trước ngày 24/9/2014, file mềm gửi vào địa chỉ thư điện tử p1gsql@customs.gov.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, G
Q1 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1251/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 18/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Kế toán, kiểm toán, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1251/GSQL-GQ1

140

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250039