• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Báo chí


 

Công văn 1253/TTg-KGVX năm 2013 bổ sung Tạp chí Cộng sản vào danh mục báo chí công ích do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1253/TTg-KGVX
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1253/TTg-KGVX
V/v bổ sung Tạp chí Cộng sản vào danh mục báo chí công ích

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông (Tờ trình số 27/TTr-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2013) về việc ban hành danh mục báo chí công ích chuyển phát qua mạng bưu chính công cộng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý bổ sung Tạp chí Cộng sản vào danh mục báo chí công ích phát hành qua mạng bưu chính công cộng, như đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản nêu trên.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo triển khai thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Tạp chí Cộng sản;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐTCP, các Vụ: PL, KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1253/TTg-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 14/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1253/TTg-KGVX

168

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204789