• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 1256/TXNK-DTQLT năm 2018 về thông quan tờ khai giãn nợ thuế giá trị gia tăng do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 1256/TXNK-DTQLT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1256/TXNK-DTQLT
V/v thông quan tờ khai giãn nợ thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Cục Thuế XNK - Tng cục Hải quan nhận được công văn số 361/HQĐNa-TXNK ngày 06/03/2018 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc thông quan tờ khai giãn nợ thuế GTGT. Về vấn đề này, Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đthực hiện gia hạn nợ thuế trên hệ thống KTTTT cho các trường hợp quy định tại Điều 1 Thông tư 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính, đề nghị đơn vị nhập chức năng 2.F.1; Đồng thời sử dụng chức năng J trên hệ thống KTTTT ngay sau khi phát sinh các trường hợp gia hạn nợ thuế để lô hàng được thông quan. Tại dòng diễn giải ghi rõ sử dụng để thông quan lô hàng do được gia hạn nộp thuế.

Cục Thuế XNK - Tng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT & TKHQ (để p/h t/h);
- Lưu: VT, DTQLT-Khánh(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1256/TXNK-DTQLT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 14/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1256/TXNK-DTQLT

212

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377873