• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin

Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh

 

Công văn 1294/BHXH-CSYT năm 2015 về ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 1294/BHXH-CSYT
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1294/BHXH-CSYT
V/v ứng dụng công nghệ thông tin trong KCB và thanh toán BHYT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.

Ngày 27/3/2015, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 102/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế. Theo đó, trước ngày 10/4/2015 Bộ Y tế ban hành danh mục yêu cầu dữ liệu đầu ra của phần mềm quản lý tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT lộ trình thực hiện trên phạm vi toàn quốc, đảm bảo việc cung cấp dữ liệu đầu ra trong năm 2015; trước ngày 30/4/2015 BHXH Việt Nam ban hành tạm thời các bộ mã thuốc, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật để đồng bộ, kết nối dữ liệu giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cả 4 tuyến xã, huyện, tỉnh, trung ương và thanh toán bảo hiểm y tế với cơ quan quản lý y tế, bảo hiểm xã hội. Để triển khai các nội dung trên, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam (sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh) khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Chủ động phối hợp với Sở Y tế tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ tin học hóa trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế để nâng cao hiệu quả quản , cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.

2. Phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT áp dụng thống nhất bộ mã thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật; kết xuất dữ liệu đầu ra từ phần mềm khám bệnh, chữa bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tổng hợp, báo cáo để hỗ trợ cung cấp phần mềm và đào tạo cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa có phần mềm hoặc phần mềm không đáp ứng được yêu cầu kết xuất dữ liệu theo quy định.

3. Đảm bảo các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin (đường truyền, máy chủ, máy trạm) của cơ quan BHXH; bố trí cán bộ có trình độ công nghệ thông tin làm việc tại phòng Giám định BHYT, tối thiểu 01 cán bộ phòng Công nghệ thông tin chuyên trách về ứng dụng công nghệ thông tin trong giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

4. Đối với BHXH các tỉnh thực hiện thí điểm từ tháng 4 đến tháng 6/2015 gồm: Thái Nguyên, Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng:

- Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT với các thành viên là lãnh đạo Sở Y tế, BHXH tỉnh và các Sở, ngành liên quan;

- Thành lập Tổ công tác của BHXH tỉnh gồm lãnh đạo BHXH tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên phòng Công nghệ thông tin, phòng Giám định BHYT để phối hợp với các Ban nghiệp vụ của BHXH Việt Nam, Sở Y tế, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT và doanh nghiệp cung cấp phần mềm triển khai thí điểm liên thông dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT ở tất cả các tuyến chuyên môn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh với cơ quan BHXH.

- Định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình triển khai thí điểm; tổ chức đánh giá kết quả thí điểm, báo cáo BHXH Việt Nam trước ngày 15/6/2015.

Yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được hướng dẫn giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các Ban: DVT, KHĐT, PC, CNTT, VP;
- Lưu: VT, CSYT (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1294/BHXH-CSYT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Đỗ Văn Sinh
Ngày ban hành: 17/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1294/BHXH-CSYT

479

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272608