• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 1321/GSQL-GQ4 năm 2018 về tiêu chí xuất xứ trên C/O mẫu D do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1321/GSQL-GQ4
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1321/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hà Nội.

Trả lời công văn số 1206/HQHN-GSQL của Cục Hải quan TP Hà Nội nêu vướng mắc liên quan đến việc khai thông tin về tiêu chí xuất xứ trên C/O mẫu D, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với C/O mẫu D cấp điện tử, đề nghị đơn vị căn cứ hướng dẫn tại khoản 2, công văn số 1888/TCHQ-GSQL ngày 10/4/2018 của Tổng cục Hải quan để thực hiện.

2. Đối với C/O mẫu D cấp thủ công (bản giấy): C/O phải được khai cụ thể thông tin về số lượng, trọng lượng hàng hóa theo quy định của Hiệp định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để đơn vị được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha

 

 

Trên cơ sở kết quả Phiên họp chung giữa Tiểu ban Quy tắc xuất xứ (SC-AROO) và Nhóm làm việc kỹ thuật (TWG) liên quan đến C/O mẫu D điện tử tổ chức từ ngày 29-30/3/2018 tại Bangkok, Thailand, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:
...
2. Liên quan đến đơn vị tính đối với C/O mẫu D điện tử:

Các nước ASEAN thống nhất sử dụng đơn vị tính theo chuẩn UN/LOCODE (United Nations Code for Trade and Transport Locations) và tiêu chuẩn UNECE (The United Nation Economic Commission for Europe) đối với C/O mẫu D điện tử. (Ví dụ: Đối với mã H87 tại ô số 9 trên C/O là đơn vị tính “PIECE” (chiếc). Đối với các thông tin có nghĩa tương tự trên C/O như “PIECE”, “PCE”, “PCS”... được xem xét chấp nhận.

Do dung lượng Bảng mã đơn vị tính đối với C/O mẫu D điện tử lớn, Tổng cục Hải quan gửi Bảng mã này thông qua hòm thư điện tử C/O để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tra cứu và kiểm tra.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1321/GSQL-GQ4   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 07/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1321/GSQL-GQ4

326

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381728