• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1325/TTg-KGVX năm 2014 về lồng ghép việc xây dựng chương trình khoa học và công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1325/TTg-KGVX
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1325/TTg-KGVX
V/v lồng ghép việc xây dựng chương trình khoa học và công nghệ

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Ủy ban Dân tộc.

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 2341/BKHCN-CNN ngày 30 tháng 6 năm 2014, ý kiến của Ủy ban Dân tộc tại công văn số 676/UBDT-KHTC ngày 21 tháng 7 năm 2014 về việc lồng ghép xây dựng chương trình khoa học và công nghệ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý lồng ghép việc xây dựng “Đề án ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nâng cao giá trị sản phẩm các ngành sản xuất, chế biến nông, lâm sản” theo Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ với việc xây dựng “Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi” giai đoạn tới với tên gọi “Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi và vùng dân tộc thiểu số”.

- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc, các Bộ, ngành, địa phương có liên quan tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả 15 năm thực hiện Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi”, làm cơ sở xác định mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng Chương trình nói trên; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong quý III năm 2015./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, CT, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1325/TTg-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1325/TTg-KGVX

179

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241334