• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 13376/BTC-QLG năm 2013 quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định tại địa phương do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 13376/BTC-QLG
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13376/BTC-QLG
Về việc quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định tại địa phương

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo Quy định tại Điểm h, Khoản 2, Điều 15 Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012, mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ Nhà nước thực hiện bình ổn giá;

Căn cứ Thông tư số 30/2013/TT-BYT ngày 4/10/2013 về việc ban hành Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2013.

Thực hiện các quy định của Luật giá và quy định hiện hành về quản lý giá, Bộ Tài chính yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, phân phối mặt hàng sữa và các sản phẩm sữa (đã thực hiện đăng ký giá tại địa phương theo quy định tại Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Thông báo số 284a/TB-BTC ngày 30/9/2010 của Bộ Tài chính) thực hiện việc kê khai giá đối với mặt hàng sữa và sản phẩm sữa thuộc danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Bộ Y tế ngay khi Thông tư số 30/2013/TT-BYT ngày 4/10/2013 có hiệu lực và của Luật giá và phải thực hiện việc kê khai giá kịp thời khi có sự điều chỉnh giá.

Việc kê khai giá thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 1484/BTC-QLG ngày 29/1/2013 gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn tạm thời về việc đăng ký giá, kê khai giá; về doanh nghiệp kê khai căn cứ vào danh mục các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn theo Công văn 5560/BYT-ATTP ngày 6/9/2013 của Bộ Y tế về phân loại sản phẩm thuộc danh mục phải thực hiện bình ổn giá (kèm theo) và Thông báo số 284a ngày 30/9/2010 của Bộ Tài chính.

2. Cùng với việc kê khai giá, yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa trên địa bàn tỉnh, thành phố báo cáo việc tăng, giảm giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, lý do điều chỉnh tăng giảm (theo phụ lục kèm theo) từ ngày 1/1/2013 đến nay về Sở Tài chính. Trên cơ sở đó tổng hợp, báo cáo về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá).

3. Chủ trì, phối hợp các Sở, ban ngành chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra kê khai giá và niêm yết giá, rà soát các yếu tố tăng giá khi điều chỉnh giá đối với mặt hàng sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Bộ Y tế của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa tại địa bàn theo quy định của pháp luật. Nếu phát hiện vi phạm các quy định pháp luật về giá thì xử lý theo thẩm quyền và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

4. Về chế độ báo cáo:

- Việc báo cáo kê khai giá và điều chỉnh tăng giá mặt hàng sữa và sản phẩm sữa theo quy định tại Thông tư số 30/2013/TT-BYT ngày 4/10/2013 của Bộ Y tế gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) trước ngày 25/11/2013.

- Trong quá trình kiểm tra và tiếp nhận kê khai giá của các doanh nghiệp thì báo cáo đưa vào báo cáo 15 ngày, báo cáo tháng theo định kỳ gửi về Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Sở Tài chính thực hiện ngay, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về Bộ Tài chính xem xét xử lý theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ YT, Bộ CT, Bộ NN&PTNT;
- TCHQ, TCT, Vụ PC;
- Sở TC, Sở CT, Sở YT, Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
Nguyễn Anh Tuấn

 

Điều 15. Hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá

...

2. Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá bao gồm:

...

h) Sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13376/BTC-QLG   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 04/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 13376/BTC-QLG

144

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209791